Ester Preguntas y Respuestas Todos los capítulos

Ester Preguntas y Respuestas Todos los capítulos Reina-Valera 1995 (RVR 1995) Capítulo 1 .q ¿De acuerdo con Ester 1:1, sobre cuántas provincias reinó el rey Asuero?


Texto en PDF


Ă̄r؇rЈऊ̋ȆఆഄȎऄȃଂ
Tထဂؒဂؓ଎ᐃऒဂ
RЕ਋-V଒Ѕaؘᤙᨆ(RVRؘᤙ᨜
C଎í̉lဆ᠆
Ă̄r ̇gu ਋ఃg఍t
pTo n̑ld
ጃTఔਆ̈कRoPT̖਌᜘ഈ1PT̊ 1ങ̆5̊ (t)Tआ਌C̞ᄃᘐ3
ć̈1 ഐy̗ 1ഐ1T1 o ̖਌᜘ഈ1PTt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑l8
̤5 ഇ̚ఏ̆Tᘇg1ఏ̆ഃᐚPഈylA
ȉ ̆ഃPȉ 55ఏ̋bPTጃ̧आ̇✘nmPଌ̆5̊ (S⤩⤩⤓̆5t
o਌ഌ̋ ̏ः⤩⤩⤓̆5̈इ5̆ToPᐇ̆ഃ4uTPc̩⤩⤩̋ 5̊ 1ഌE̥ጃḪ̖oT3
ćt)Tआ਌c̊ 1ഌጃgPᘘoP5t
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑lh
̄pR̂फ̇Ⰼ̋ 5̊ 1ഇଌ̋ 5̊ (t)Tआ਌̭1zః5P̧1 ToPC̠ ̆Tᘆgb✘gఁ̞ᄃᘐ3
ćt
5̐ ng ਃPⰌt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑l4
̄〉iRoఏ̋bPT̋ऊᤃTः✘ ToP̖Pਇ̚ఏ̌✘g1P5 T̛̏1 ਗఏC̞ᄃᘐ3
ćt
g1 ഐy̌gⴆഐP̋bPTt
Ẵ4 ™R
̎To n̑l5
̄rᤍଆ̆ToPíP̚P̧1 ToP̋ ̏1 o ̋bPTC̲ 55 ഇ̆5̆Tᘇg1y̆ഃᐚPRgఒ┆R̆5̖Po1ఃଆ5t
ⴉ ਐy̋ 5̩⤩⤩⤃ਆP5̇̐ఋః 5̩⤩⤩⤃ȉ ̭PᐦP̆ഃ⤩⤩⤩ጃgPᘘoP5̋ 5̊ 1ഌc̋ Tଆ̆5̨P(yਃⴇToP̆5t
m ഌnă┃Ḫ̖oT3
ć̖P5Pg1ఓ̖आᐚఓ̠एP
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑l6
ጃe R̂फ̈చℇíPഃ5PT̈ఊo1ഇT̋ ̚1ഌC̞⌃ᘐT3
ćt
ഃPഘ55PT̋ ̖5PoP̏ऴ oPṪ̈చumഇT̋ ̨iਨచt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑l6
ጃeȉk̈చఊ T̆ਇR̚PT̈ఊo1RPT̋ ̚1ഌC̞⌃ᘐT3
ćt
p5̖Pᐆ55ᤍ̆ਇ̔5Pഈఓ̗ ਋ ̛̇zu5t
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑l6
ጃeଆ̂फ̈చఊ̆ਇഃ5ఏ̏uj oPଌn T̋ ̚PT̈ఊo1ഇTC̞ᄃᘐ3
ćt
gआ਋PT̋ ̚1ഌ̛̖∊ᘉਇt
Ă̠ ™ഃpTo nt
pTo ਃᄒ6
ጃeȉk̯̈చఊ T̵̨Po ਘP5 T̆ToPᐇR̆ഃ 5̖P᜘m Roఃଆ̨ఏP1gఝ̞⼃ᘐT3
ćt
ଆ̨inmy5ጃଆ̇5PᐇTo਌̛̋ ̴Pg1ഐఁt
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍t
pTo n̑l7
ጃeଆ̂फ̨Po ਘP5̖ਆg1ఏy̧आ਌ഃ5ఏ̗PTyT̋ ̔ ᐆਃⴆgⴌTC̞ᄖo3
ćt
ᜇTyT̋ ̌਌t
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍t
pTo n̑l8
ጃ55 ആ̚ఏ̆Tᘇg1ఏ̆ഃᐚPഈy̥
P ਌̆5̩⤩⤩⤩ጃ ਇ̂आ̇̍Pଘ ̏ ̚ t
ఔ516Pਇ̇̔ ᐆnጃᘌਂआ̇Tb̚ఃⴇᐦP̨PഋPଌ̆5̩⤩⤩⤃P̐ఋఏ̚ఏ̩⤩⤩̋ ̏ः⤩⤩⤩lȉ ̏ ̭1g1 ਇt
T ™ഃ5P̗చऍoPa̋ ̈Pଇ̉ഌă┃ḯᘐT̟
ć̨PഋPoఓ̊ (c̨P(ఊଌmఏጃgPTP
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍t
pTo n̑l9
ጃeଙഋ ̭1zః5P̊ 1ഇtVPTⴐ1̭Pg ਃTः✘ ToPC̞ᄃᘐ3
ćt
ഃ 5̖P5Pg1ఃਆP5̋ 5̊ (t)Tआ਌t
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑lᄻ
ጃeguiഐఏ̆ऍईఏ̆ഗ19̖Pਇ̐ਇ ਃPtVPTⴐ1C̞ᄃᘐ3
ćt
T1 o ̆ऍईఏt
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍t
pTo n̑ldd
ጃ55 ഇ̆5̆Tᘇg1ః R̔5PഈఒA
ȉ ̚5 VPਇഃP̚P̖ਆT ഈ1P̋ 5̊ (̇̚P̊ 1ഇt
VPTo1ጃg఍̚P̈ఊ఍P̊ ℘Pጃᘇਇ̨ఏoਇਃP̚ఏ̖आᐚఏ̛̇̚ఏ̖ਦഈ1ᘆT̏ः⤩⤩⤩;̖ఊȉ ̆ਇ̭ ਨఏPĽ
ḑ̖o3
ć̃ᐆ55 zP
Ă̠ ™R
̎To n̑lᄣ
ጃeQफ̂आmᤃଆഐ਌̋ 5̊ (C̠ ̆Tᘆgb✘gఁ̞ᄃᘐ3
ćt
5̊ (̏ ̆ഌjᤃmईⴌt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑lᄪ
ጃeQघkRt
g఍ఈbPR̚ఏ̐1 mᘌT̝̞ᄃᘐ3
ćt
5ఏ̏Pᐘఏt
Ă̠ ™R
tt
pTo n̑lᄯ
ጃeQघkR T̆ਇഃ5ఏ̨iT̈ ngPഌṪ5̊ (C̞㘃ᘐT3
ćt
〇ਏ ഇጃ4 oPnct)amPoPጃTPਏ1TጃM ਆTጃMPnT ഇ̛̀ mईiRt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑lᄱ
tt
̄QघkR̍ఃఔ ଆg19̇5̨PഋPoy̋ 5̊ (C̞ᄃᘐ3
ć̚P̊ 1ഇtVPTo1t
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑lᄳ
ጃeQघkR̊ Tᘌഋ1ᤃP5̊ (̛P̚ఏ̖ਦഈ1ᘆTC̞ᄃᘐ3
ć̀ mugiR
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑lᄶ
ăp5̈ymᘌਐPm1 ഐఃଆ̚P̊ 1RP̏ ਕ̈఍ఈ1ଌ̖ఊ̈कഐPT̨ऴ ਆTC̞ᄃᘐ3
ćt
ଆ̐ఋPT̚PT̨ऴ ਆTt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑lᄷ
ጃਆ55 ഇ̚ఏ̆Tᘇg1ఏ̆ഃᐚPRgఁ̥
pഐ఍g T̚PT̩⤩⤩̋ ̸ nT1P̛̋ ̩⤩⤩̂आt
T ᘇഃ5ŷआ̩⤩⤩̚P̊ 1ഇጃT ̚y̋1ਕഃP̐ఋఏ̚ఏ̖ਦഈ1ᘆT̋ 5̩⤩⤩;̛̆Tఃoਇ ਕ̩⤩⤩⤃
m ഌTᘊ g1ఃᬃ ഌjఁ̥ăḱ̖oT3
ć̏ ⰌਇTጃM ଘPc̊ (c̃ⴘzఓ̨ugⴌጃ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑lᄹ
̄Qफ̈5PT ̋ ̋ gn oy̭1zః 5̊ (C̞ᄃᘐ3
ćt
ऍ̋ gਆoẙ P5t
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑l⌻
ጃeQफ̏ई ଆni̋ TᘉkT̋ ̂आ̆5̋ gਆoఃଆ5̊ (̏ P̚ bଌ̇̐ਇVkT̋ ̏u
e1mᘆਘఝ̞ᄃᘐ3
ćt
oఋPT̚PT̨ऴ ਆT̋PਕR̭఍ਇ̇̏uT̨PਘଌTE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑l⌑
̄ଆ̂घkഃ T̆5̈఍T jఃT ℉1ଌ̖ఊ̆5̊ (C̞ᄖo3
ćt
M mईiRt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑l⌣
ăepR̂फ̘ଘymP̏ ̆ഗ1P਌ഃ5PT̈PnoPTC̞ᄖo3
ć̇̈Pଇ̖आᐚఃg఍✌nm ̇̏ः5 ഡइj
C଎ỉlဆ2
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇld
ጃe〉i5 Ţआ਌ഃ5PT̐ਆT̈ఏPT̂आ̆5̊ (t)ⴇTआਇT̊ gఊଙ̈इഋy̏ः1ਇt
ଘTm1ഉ(ᤝ̞⨃ᘐT3
ćt
T ̇gఊଙ̫To ̋ tVPTo1c̋ ̚ఃȉ ̆55P̭PᐦP̭ gⴌጃᬃଆ̚P̏ ഐ ഈ1P̈఍onP̆55Pă
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇl8
ጃ05 ഇ̚ఏ̆Tᘇg1ఏ̆ഃᐚPഈఁ́
pഐ఍g T̋1j ਌ഃ5ఏ̈ਘPଌT̋ 5̊ (c̏एt
gఊo TPഌTl䉃एȉ ഃᘇਇ̆5⤩⤩⤩ጃ̩⤩⤩⤩̋ ̔आR̖Pਆg nE”t
ḣ̖o3
ćt
jᤗ ആT̗bn℆ആT
ጃਆ(E
Ă̠ ™R
̎To ṇlh
ጃerᤍଆ̚ఏ̌✘g1P5 T̐ਇ nbPഃP̚PT̴ᤗ ആT̗bn℆ആTC̞ᄃᘐ3
ćt
4uTPጃਆT1ଆRg1P̊ P5ct
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlh
ጃeȉk̋PਦP̈́ ℇ1̇̚PT̨ऴ ਆTC̞ᄃᘐ3
ćt
ȉ ̚ T̋ Ȑए̇oPVbఏ;t
Ă̠ ™R
tt
pTo ṇl4
̄〉i5̆ਇ̆5̍ymᐊ ̋ ̚P̊ 1ഇC̞ᄃᘐ3
ćt
VPTo1ă
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇl5
̃“āă
MP਋ంआఃⴘjఃଆ̩⤩⤩⤃ⴘjఃଆ̩⤩⤩⤩ጃⴘjఃଆ̩⤩⤩⤓̋ 5̚1RPj ̋ t
⤩⤩⤩⤩ጽḯ̖oT3
ćͅP1nc̠1m 1ct
〘Tጃ̓ RjPmbഓt
Ă̠ ™R
̎To ṇl6
̄QघkR̆ਇ̆5̊ (̋ ͅऋîआ̭PᐦP̏1ଌ̚5 ᜇଌ̋ ͅ ਉTP5kRC̞ᄃᘐ3
ćt
J g఍bPTt
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇl7
ጃe〉i5̆ਇ̌o਌̍నᐊ ̖Pਇ̎To n̞ᄖo3
ćt
HPଇTPt
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇl8
ጃe)̋ᤍଆ̧आ̐ymPଇ̎To ਝ̞ᄃᘐ3
ćt
4uTPጃਆT1ଆRg1P̊ P5ct
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍
̎To ṇl9
ጃeȉk̨iT̏ ̚ ̋1ఃP̆55PጃPଆmiT̋ ̏ःPT1ℍPg1ᤍC̞⨃ᘐT3
ćt
Pᘊ TऊᤃP̖਌ᘌਈ1఍Pਚ ̇oPᜦఏ̛̇51m RoఏăTPmᐘkR̚ ̋1y̏1 o ̋఍g 55PT̆Tgడ1ଇT̋ ̚P̈PTP̋ 5
ਆ(c̛̚P̚5 ᜙̈఍̏ए̋఍g 55PṪ̚ఃm jఊ̋ ̚P̈PTP̋ ̚PT̨ऴ ਆTE
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄻ
ጃeV ਋Pଆ਌̌͆P5TyCtTఋః 5̨ऍଌ̏PᐦP̂आ̎To n̆ਇ̴ऋbPăḑ̖o3
ḉP5Ty
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇldd
ጃeQघkഃT ̖PT Pᐇ̋ 5PRo ̋ ̚ఏ̇ᘌT Roఏ̋ ̚PT̨ऴ ਆTC̞ᄃᘐ3
ćt
MP਋ంआః
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇldd
ጃeQफ̭1zỳP਋ంआy̐ఋఏ̚ఏ̋bPTC̞ᄃᘐ3
ćt
MP਋ంआఃT ̖PT Pᐇ̋ 5Pഐ ̋ 5̖Po1ఃଆ̚P̈PTP̋ ̚PT̨ऴ ਆTጃᘇਇ̏Pᐆn̈ᤨః5 ̘ᐇ̛̈9mః
oਇoPᐇṘ̎To nEt
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄣ
ጃe〉iRoఏ̨ T T̋ ̖ਆᘇਇg1ᤍ̈Pଇ̨ऴ ਃgym-5 o9̇ഐ T̋ ̏ःoऊഌ̖Pਇ̘ਃP5t
ਆ(C̞ᄃᘐ3
ćt
ଌg ̨ T Tt
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄣ
ጃe〉i5̧आ̚P̖ਆᘇਇg1ᤍ̋ ̔ 55 zP̖Pਇ̚ఏ̖ਘm ਌T̏ 1T̨ T TC̞ᄃᘐ3
ć̇g 1o ̋ ̨1ਊPE
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄣ
ጃe〉i5̧आ̚P̖ਆᘇਇg1ᤍ̋ ̔ 55 zP̍ymᐊPaP̖ఊ̚ఏ̢5o1mఏ̏ 1T̨ T TC̞ᄃᘐ3
ć̸ ਧन TE
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄪ
ጃeQफ̏ ̖ nm1obṖ̈PaP̨ऴ ਃ55 ᜇਃg఍̆55Ṗ5̖P5Pg1ఝ̞ᄃᘐ3
ć̤ఃȉ ̆55P̋ T PᐇE
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄯ
ጃଆTᘉkT̋ ̂आ̆55P̆ഐਙ̇5̊ (c̄P̂फ̈PTP̘ᐇ̆55P̖ఊ̚P̨PⰇഇC̞ᄃᘐ3
ć̚P̏ ℉ഋP̈PTPE
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄯ
ጃeQघkR̆ToPᐇ̇̈Pnℌ̋ ̚PT̈఍gऔ1ഇTC̞ᄃᘐ3
ćt
4PPTℇză
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄱ
̄〉i5̆T̆5̍నᐊ ̋ ̖Pᘕ̋ ̎To ਝ̞ᄃᘐ3
ćt)ᐘⴇ15E
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄱ
ጃeQघkR̆ਇ̆5̆ऍईఃȉ ̚ ̋1ÿ఍T jఃP̎To n̏ఔਆ̂फ̚5 VPਃP5̖P5Pg1ఃଆ5̊ (C
ḑ̖o3
ć̈́ ℇ1
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄳ
ጃe〉i5̆T̆5̍నᐊ ̋ 5̋kg1my̨ TC̞ᄃᘐ3
ćtT ᐆo
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄶ
ጃeQघkŘᐐगః5P̡ਇg1P̛̆5̧Pᜌn̆ഃȉ1 ഃᜆC̞⌃ᘐ3
ć̎To nጃ 5̊ (
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄷ
ጃe〉i5̆ਇ̆5̍ymᐊ ̋ ̚P̧1 ToPC̞ᄖo3
ćt
ऍ̡ਇഃᐇംआo ጃ ഃⴌഌਃଆ̎To nጃ
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄷ
ጃeQघkR̗1ഌ̇̚P̧1 ToP̋ ̎To ਝ̞⌃ᘐ3
ćt
ᘊbഈ1ᘆT̛̏1 ਗఏt
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄹ
̄QघkR̆ToPᐇ̏ ഐPଌ̆ഃ5P̖आਐP̋ 5̊ (C̞ᄃᘐ3
ć̀P਋ంआyt
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇlᄹ
ጃV ਋Pଆ਌̌͆P5Tఒr TᘉkT̂आ̎To ņआ̭ gⴇ̊ 1ഇc̍ఃT ̊ ऍ1 ਌ഃmiTt
ᜦn℆ആTE̞ᄃᘐ3
ḉP5Ty
Ă̠ ™R
̎To ṇl⌻
ጃeQफ̎To ਃഌ̊ ᜆ5ᤝ̞⌃ᘐ3
ćt
Tःഇg1ᤍ̍1̏ःᘉ ᐚఁt
Ă̠ ™ഃ
pTo ṇl⌑
ጃeQघkR T̆ਇഃ5ఏ̖ఊo ਌T̋ 5̊ (C̞⌃ᘐT3
ćt
䌘ℐiR̛tT ਆTt
Ă̠ ™ഃpTo nt
⌒⌣
̤5 ഇ̚ఏ̆Tᘇg1ఏ̆ഃᐚPഈyl┰इഋy̩⤩⤩⤩⤃T ̆Ro ਙ̋ ̆Toఓ̚ఃgymऍ1gᤃPt
5P̩⤩⤩⤩⤃⤩⤩⤩⤩ጃᬃpTo ਃ5y̋1jఃP5̩⤩⤩̆ഃഌmᐊ ̋ ̀P਋ంआఁ̥̞⼃ᘐT3
ć̀P਋ంआఓ̊ 1ഇ̎To nጃਆ(
Ă̠ ™ഃpTo n
tt
⌒〉
̄Qफ̖PTᤃg఍̚ఏ̖ఊo ਌TC̞ᄃᘐ3
ćt
5ఏ̋yT̆ऍईఏ̧आ਌ഃgచℇଌT̆R̉ഇ̭ఊgPE
Ẵ4 ™ഃpTo n
tt
⌒〉
ጃeQफ̧आ̆Tgਘoy̆ഃ5PT̈ਙഘgPTጃ ഃᘊ T ഈ1P̋ 5̊ (C̞ᄃᘐ3
ćt
5ఏ̋yT̆ऍईఏ̧आ਌ഃgచℇଌT̆R̉ഇ̭ఊgPă
C଎í̉lဆ3
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪ld
ጃe)̂घkഃᘊymగ19̆5̊ (t)Tआ਌C̞ᄃᘐ3
ćt
)miഃ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪ld
ጃeQघkR̆ਇ̆5̖Pଊ ̋ ̈́PmiRC̞ᄃᘐ3
ć̈́Pm ଇoPt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪ld
ጃer ̂फ̐ਘᐉ̆ਇ̈́Pm ଇoYPC̞ᄃᘐ3
ć̆5̇ℇ℉ yt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪l8
̀P਋ంआఃഌ̏ ̘ഈ51ങ̛̭1zః5ŷआ̇t)miഝ̞ᄃᘐ3
ćt
ഘ̏ ̭um155Pᐇt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪lh
ጃeȉk̚ ̖1a1 ਌ഃ5ఏ̏1 ਗఏ̇̀P਋ంआఝ̞ᄃᘐ3
ćt
䈄Pఊ̂फ̋ Tఔ ଆg T̆5̨PഋPm1 Roఃଆ5̊ (C䜃
Ẵ4 ™ഃ
pTo n̪l4
ጃeᘌn̂फ̀P਋ంआఃഌ̏ ̘ഈ51ങ̇ഐ ̈́Pmiഝ̞ᄃᘐ3
ćt
ȉ ̆ਇ̴ऋbఁt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪l4
ጃeQघkR̭PᐚᤃଘPn1Pm ഐ ̇̀P਋ంआyC̞ᄃᘐ3
ćt
5ఏ̏1 ਗఏ̋ 5̊ (ĉआ̆ToPᐇṘ̚P̖आਐP̊ P5t
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪l4
ጃe「R̂घkഃⴇᐚP਌R̚ఏ̏1 ਗఏ̋ 5̊ (̋ TᘉkT̋ ̭PᐚPn̈఍̀P਋ంआyC̞ᄃᘐ3
ćt
)miഃ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪l5
̄〙mẙ Pgg1఍ᤃHPmiR̈इഋఃMP਋ంआఃഌ̏ ̘ഈ51ങ̌̚ ̊ ഋ19̭న ഇj C̞ᄃ
ᘐ3
ćt
T ̚5 ങ̋ ̘ਇt
Ẵ4 ™ഃ
pTo n̪l6
ጃV ਋Pଆ਌̌͆P5Tఓ̈́PmiR̈PTo1ℙ̇̀P਋ంआఃᘌਃഌ̘ഈ51ഇਏ ăḑ̖o3
ḉP5Ty
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪l6
̄〉iRoఏ̴ऋbఏ̈́PmiR̂आਦP̖఍ n̨PഌṪ̚P̌ᐊPC̞ᄃᘐ3
ćt
oఋఏ̚ఏ̴ऋbఏ̂आ̭PᐦP̆ഃ 5̊ 1ഌ̋ t)Tआ਌ă
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪l7
ጃe〉i5̆T̆5̍నᐊ ̋ 5̖ਘm n̨ T̋ 5̇ⰌC̞ᄃᘐ3
ćt
N1TiRt
Ăă4 ™ഃ
pTo n̪l7
ጃeQफ̇Ⰼ̋ 5̊ 1RPଌ̋ t)ⴇTऊ ਉŢआC̞ᄃᘐ3
ćt
ഃ 5̇Ⰼ̋ऌଫg1mః
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪l7
ጃe〉i5̆T̆5̍నᐊ ̋ 5̨ T̋ఈ C̞ᄃᘐ3
ćt
)ଇnă
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪l8
ጃeȉk̊Pzᤍ̚ ̖ਆT ഐᤃHPmiṘ5̊ (c̖Pਇ̈఍ᜆRg ਚy̋ ̂आ̨PoPਇ̇̚ఏ̴ऋbఏCt
ḣ̖oἁ
ćt
Tए̚ ( T̏఍̋1✆n ഐ T̋ ̚PT̋ ̐ఋఃᘉ í5ఓ̛̍ః℉P਋PR̚PT̚ ( T̋ 5̊ (Et
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪l9
ጃe〉iRoఏ̐P5 Roఏ̋ ̖5PoP̘ᐇ̇̋PਃHPmiṘ5̊ (C̞ᄃᘐ3
ć̅1 z̨15E
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪lᄻ
ጃeQफ̚ ̋1ః 5̊ (̇̈́Pmiഝ̞ᄃᘐ3
ćt
T ̂घoᤃ 5̇ഘ55ఃଆ̏ःmPഌEt
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍t
pTo n̪ldd
ጃeQफ̋ఏ̈ఏPT̚ ̋1ః 5̊ (̇̈́PmiR̖Pਇ̨PആjPnC̞⌃ᘐ3
ć̤P̡ ഐ ̛̆5̋1ആ਌
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪lᄣ
ጃeQघkŖआ̚5PmPଌ̆ഃ 5̋bP̑⨃ଆ5̖ਘm ਃm TC̞ᄃᘐ3
ćt
5ఏ̆TgਘᐇഌT̋ 5̊ (t
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪lᄣ
ጃeQफ̧आ̭ gⴌ̆5̋bP̑⨃ଆ5̖ਘm n̨ TC̞ᄃᘐ3
ć̃P̐ఋః5ఃȉ ̨Pഋᤃ)miഓ
Ă̠ ™R
̎To n̪lᄣ
ጃeQघkŘᐐ ഋਦP̆5̋ gਆoఝ̲ 55 ആ̚ఏ̆Tᘇg1ఏ̆ഃᐚPഈylA
P̚ఏ̩⤩⤩⤃ଆ5̊ (c
P̚ఏ̈PᘘoPR T̂आ̆ToPᐇȐఔਆ̈Pଇ̩⤩⤩⤩⤃ᬃP̚ఏ̖ਦഈ1ᘆT̋ ̈Pଇ̩⤩⤩⤩⤓̇̈Pଇ̖਌᜘ഈ1Pt
⤩⤩⤩̏ः TgਘoऊPጃᬃP̈PaP̖आᐚy̏ ™ഃTः⤩⤩⤩̥̞㄃ᘐ3
ć̏ionPᘇTጃᘊగ1ഈ1Pጃᘉ ᐚఓ̃T ™ഓ̃5 ഡइE
Ă̠ ™R
̎To n̪lᄪ
̄〙my̏ ̇ഉഈ19̆5̋ gਆoఝ̞ᄃᘐ3
ć̖ఊ̨ ଘy
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪lᄪ
̄Qफ̖ ਏ఍PT̆ToPíPഃPऐఊ1zPଇṰ̇Pg ਝ̲ 55 R ̚ఏ̆Tᘇg1ఏ̆R̔5Pഈఒ
g఍̚P̌਋ ഃଆ⤩⤩⤩⤩c̩⤩⤩⤓̛̩⤩⤩⤩⤃P̐ఋఏ̚ఏ̴ऋbఏጃ⤩⤩⤩⤩(̇ഈ1PഌTጃഘⰌT̛t
⤩⤩⤩⤩ጃᬃଆ̇ᘌଆਇਏ ̋ ̏ए̩⤩⤩⤩⤓̆ഃऍ̨1Tmy̋bPጃ R̆5̋bP̐ਆg ̋ 5̨ T̋ऌଫg1mఓ̂आt
T̆5̨ T̋ t)ଇnĽ̃ḳ̖ऍoఏ3
ć̋ Toਉ1nጃmPoPnċഘȉ15Pnጃjᤗ ആTጃmऴ ਆTc̔1 ആT
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍t
pTo n̪lᄪ
ጃeQफ̋bP̋ 5̨ T̋ t)ଇਃⴇnbP̆Toఝ̞ᄃᘐ3
ćt
5̋bP̐ਆg ̋ 5̨ T̋ऌଫg1mః
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪lᄯ
ጃeV ਋Pଆ਌̌͆P5TyC̄Uഇ̈ఖ1P̋ 5̋ఈum ഐy̋ ᐦP̏ ਃᘉᐚ1gPଇ̈నః5 (̆ഃ
gPaP̖਌᜘ഈ1PC̞ᄃᘐ3
ć̃ᜆ਋Pa
Ă̠ ™ഃ
pTo n̪lᄱ
ጃeQफ̖PTᤃଆTᘉkT̋ ̂आ̆5̋ gn oః✉ ̆m1o1ଌ̆ഃ4एiRC̞ᄃᘐ3
ć̆5̊ (̛t)miഃT ̏ ഐPᐇṘ̔ ᐆnEt
C଎í̉lဆ4
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯ld
ጃeQफ̭1zఃMP਋ంआఃgइഋy̌(9̚P̍ఐ1g1PC̞⼃ᘐ3
ć̃ਇTℙ̏ए̗ To1ଌTጃT ̗1To19̋ ̊ఖP̕Tᘆਇc̏ ̈औn1ᤃଆ̈ R1zPc̛̏ ̧आ̖ఊ̚P̈1ऋPଃ5PRzPഋః
ℊPഋ T̡ m1ଌTE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯l8
ጃePఊ̂फ̏ ̋ oगఃMP਋ంआః ഃ5P̖आਐPC̞ᄃᘐ3
ćt
ഌ̆ਇ̚bg1oẏoਇᜆTPn̚P̖आnoP̊ P5̈఍̗ To1ଌ̋ ̊ఖP̕TᘆਇEt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯lh
̄〉iRoPT̈ఏPṰ1g1 ਌ഃ5ఏ̴uଦఏ̈इഋy̌( ਌ഃ 5̨PഋPm1 ഐఝ̞⼃ᘐ3
ćt
ℊPഃ5ऐఓ̇(ऍఓ̚5ఊy̛̚Pm RoPg1ᤍE̠Pgఃᬃg R1zP̆ਇ̚P̈PmP̋ ̨ugⴌTă
Ă̠ ™R
̎To n̯l4
̄Qफ̆ഗ1ᤃpTo ṅ̀P਋ంआyC̞ᄃᘐ3
ć̃ᜆTo1ଌT
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯l4
ጃePg ᘐ9̀P਋ంआః5P̊ఖPC̞ᄃᘐ3
ć̃ഌ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯l5
̄QघkR̆ਇ̆5̆ऍईఃȉ ̚5Pm9̎To ਝ̞ᄃᘐ3
̈́PoPgt
Ẵ4 ™ഃ
pTo n̯l㌃
erᤍଆ̆ഈ఍oਙ̈́PoPg̀P਋ంआyC̞ᄃᘐ3
ć̃
P̚P̖5PzP̋ ̚P̈1ऋPଃȉ ̆ToPᐇ̋ 5Pഐ ̋ ̚P̖आਐP̊ P5ă
Ă̠ ™R
̎To n̯l7
̄Qफ̚ ̋1jఃMP਋ంआఃP̈́PoPğഃ5P̖ਘm ਇ̗1T1oPC̞⌃ᘐ3
ć̃oఋః5ఃȉ ̚ ̭PᐦṖg఍o g1ଌc̛̚ ̘ധఊm9̋ ̚P̖5PoP̂आt)miR̭PᐦP̋1gⴌ̂आ̆ഐn ℇਦṖ̚ఏt
o Tఊఏ̋ 5̊ (̇̈Pmᐘy
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯l8
̄Qफ̋1ỳP਋ంआఃP̈́PoPgg̖Pਇ̋PਃP̎To ਝ̞ᄃᘐ3
ćt
5P̈ఖ1P̋ 5̋ gਆoyt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯l8
ጃeȉk̖1ଘᤃMP਋ంआẏ̈́PoPĝआ̖1ଘ nṖ̚P̊ 1ഇ̎To ਃȉ ̭1g1 ਇC̞ᄃᘐ3
ćt
5 ̆ഈPnℇਇ̂आ̧आਇ̇ഐ ̆5̊ (̇̏ख51gPn5 ̛̘̇ഐ ਈ ଆਃଆ5Pഐ ̋ ̫5̖ఊ̏ःᘉ ᐚఁt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯l9
̄HPoYPj̐ਇഏm1o19̆5̨ ഏPj ̋ ̀P਋ంआyC̞ᄃᘐ3
ć̠bE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯lᄻ
̎To n̐गఃmiT̂आ̋ g1ṅ̀P਋ంआyC̞ᄃᘐ3
ć̠bE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯ldd
̄Qफ̖PTPਦP̈఍̈इ5ȉ1 ਇ̂आ̨y5 ToPਇ̇5̊ (̏1ഃT ਃ55PmPଌC̞ᄃᘐ3
ć̉ഇ̚ (̂आ̈఍ଆഇ̨̇u ਐ ̇̈इ5ȉ1 ਃⴌmᐊ ̨̌ऴ ਃȉ ̆ഐn ጃ
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍
̎To n̯ldd
ጃ〉kഐP5 ̚Ṗgg1ᤍ̂आ̆5̊ (̖ఋਦP̭Pg ਃᘇਇ̏P5ᜇਃṖ5℉1 R̋ ̭Pᐆਃ
T1ଌ̈఍ଆRPଌ̨̇आno ̖ఊ̨చ ToPṅ5̊ (E̞ᄃᘐ3
ć̆5̊ (c̆䨐 ഋ1 ഋy̆5̈ o਌̋ ̌਌c
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯ldd
ጃe〉iഐy̐1 mᘌ̆ToगఃpTo n̏1ഃᜆਃP5̊ (̆ഃ To ̐1 mᘌC̞ᄃᘐ3
ćtTਆ1ഐP̋bPTE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯lᄣ
̄O(9̀P਋ంआః5P̊ Tᘉ ToP̋ ̎To nC̞ᄃᘐ3
ć̠bE
Ă̠ ™R
tt
pTo n̯lᄪ
̄〉i5̧आ̚P̊ Tᘉ ToP̋ ̀P਋ంआఃP5̨ ഏPj ̋ ̎To ਃPg ਈP̋ ̍ఃmy5 ToPṅ5t
ਆ(C̞ᄃᘐ3
ćt
Nఃᘘ ഏ T̂आ̆TgPᘇਕT̆R̚P̈PTP̋ 5̊ (̨iT̂आ̈इ5ȉ1 ਃఐ਌̴ऋbఁt
Ă̠ ™R
̎To n̯lᄯ
̄Qफ̖ਆa1jఃMP਋ంआy̏1̎To ਃT ̈P55PਦPC̞⌃ᘐT3
ć̃
ਆTᘘ਌̛̚1ᐆnPg1ᤍ̗ ഋਕ̋ ̇5℉ഇ̌oਇ̖Pਐ ̖Pਇ̚ఏ̴ऋbఏ;̨PT̐7̛̚P̈PTP̋ ̐ःᘇଊ t
ᘆਆg ਫ1TEt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯lᄱ
̎To n̊ Tᘌഋ1ᤃP̀P਋ంआఝ̞ᄃᘐ3
ć̠bE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯lᄳ
ጃpTo n̆Toगఃଆ̇gu ਋ః ഃoਇoPn̋ ̘ਃP5̊ (C̞ᄃᘐ3
ć̠bE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯lᄳ
ጃe〉i5̧आ̚P̊ Tᘉ ToP̋ ̎To nC̞⌃ᘐTἁ
ćt
pഐ఍g T̆ഐਇਫ̗̇ ਃP5̊ (ċऍȉ ̍ఃT P̈఍✌ਨ ̇̚P̚ (;̛̏1̖ ਆzgఓ̂आ̖ ਆzgPt
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍t
pTo n̯lᄳ
ጃeQफ̋ఏ̈ఏPT̎To n̚ ̖1ଘ9̇̀P਋ంआఃȉ ̭1g1 ਇC̞⌃ᘐ3
ćt
㈆∍ ̇̐ఋఏ̚ఏ̴ऋbఏ̂आ̏ ̭P55Pഃ ഃ4एPጃP(uഇa̖ఊ̨b̛̍ఃgymi1T̍1̔ ᐕ1T̋ऊPഐ ̐ਆT̋bPT
ᬃoਆT̍ఈⴆTă
Ă̠ ™R
̎To n̯lᄳ
̄Qफ̭PnbPഃpTo n̛̏uT̋఍g 55PTC̞ᄃᘐ3
ć̃ᘌਃmb̛̍ఃgymi1T̍1̔ ᐕ1T̋ऊPഐ ̐ਆT̋bPT̛̐ਆT̍ఈⴆTEt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̯lᄶ
ጃeⴘzఃMP਋ంआఃⴇg ਃ5ఃȉ ̎To ਃ5 ̨Pഋᤝ̞ᄃᘐ3
ć̠bă
C଎í̉lဆᨆ
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉld
ጃeQफ̭1zఃpTo ṅ5̐ ng ਃଦPC̞⌃ᘐ3
ć̏ ̖एఃpTo n̏ःᜆTo1ଌ̊ P5c̛̆ഐਙ̇5̖Po1y̘ഐ n1ఊ̋ ̚P̈PTP̋ 5̊ (ct
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉld
ጃerᤍଆ̆Toगy̎To ਝ̞ᄃᘐ3
ć̆P5̖Po1ః1ഐ ਘఊ̋ ̚P̈PTP̋ 5̊ (ct
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉld
ጃerᤍଆ̆ToPíP̆5̖Po1y̘ഐ ਘఊ̆ഃਆ5Pg1ᤍ̈఍̆5̖P5Pg1y̋ 5̊ (C̞ᄖo3
ḉਆഐ ̇5̇ᘌT ഐఃଆ5̊ (;t
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉld
̄V ਋Pଆ਌̌͆P5Tఓ̆5̊ (̆ToPíP̧ਆഐ ̇̚P̆ഐਇଇ̋ ̚P̈PTPC̞ᄃᘐ3
ć̗ ਋Pଁ
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉl8
ጃeȉk̭1zః 5̊ (̈इഋy̗1ఃP̎To n̆ഃ5P̈ఊo C̞ᄃᘐ3
ć͌5̆䨐 ഋ1ᤃ 5̈ o਌̋ ̌਌E
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉlh
ጃeQफ̚ ̖ਆ℉ഐ9̆5̊ (̇̎To ਝ̞ᄃᘐ3
ć̄〉i5̆T̐u̖ o1g1ᤍC
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉlh
ጃeQफ̆ToPíP̋1Tᘉ Toః 5̊ (̇̋PਃP̎To ਝ̞ᄃᘐ3
ć̈́PToP̚P̨1oPa̋ 5̊ 1ഌE
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉl4
̄〉i5̧आ̚P̖ਘm nP̏చ1g1oऋ̋ ̎To ਃᘇਇ̆5̊ (C̞⌃ᘐ3
ć̸Pਇ̂आ̆5̊ (̛t)miR̗1ഘ ਇṘ5̔Pംआo ̂आ̆55P̭PᐦP̖ਆᘇਇଌE
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉl5
̄〉i5̧आ̚P̊ Tᘉ ToP̋ 5̊ (̇̚P̏చ1g1oऋ̋ ̎To nC̞⌃ᘐ3
ć͌5̖1ଘ9̂आ̐ਇj ਇṘ̈́PmiഃਕᘘaPm Ro ጃᬃ 55ఏ̧आ਌ഃP5̔Pംआo E
Ă̠ ™R
̎To ṉl6
ጃeQफ̚ ̋1jః 5̊ (̇̎To ਃ R̆5̖ਘm ਃᐇംआo C̞ᄃᘐ3
ć̤ ̖ਆ℉ഐ9̈क5̆ਇ̏ःᘆo1g1ᤍE
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉl8
ጃe〉i5̧आ̚P̖ o1g1ᤍ̋ ̎To ਃ R̆5̖ਘm ਃᐇംआo C̞ᄃᘐ3
ć̾आ̆5̊ (̛t)miR̗P(PഃP5̔Pംआo ̨PⰇRPE
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉl9
̄〙my̏ ̏1ഐ1ᤃHPmiR̈इഋఃTP51ᤃଆ5̔Pംआo C̞ᄃᘐ3
ćt
g఍o ഐẏ̛5 ℊ ̋ ̈ఊPzᤍt
Ă4 ™ഃ
pTo ṉl9
ጃeg9mఃT ̏1ഐ19̈́Pmiഃgइഋy̗1ఃP̀P਋ంआఝ̞ᄃᘐ3
ć̏ ̚5 ങ̋ ̘ਇt
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉlᄻ
̄〉i5̆ਇ̆5̍ymᐊ ̋ ̚P̆TᘌTP̋ ̈́PmiRC̞ᄃᘐ3
ćt
Z ਆTt
Ă̠ ™ഃ
pTo ñㄒᄻ
ጃeQफ̭1zఃHPmiR̈इഋః55 ℙ̇̈PTPC̞⌃ᘐ3
ć̚5PmPਃP̏ए̇m1ℌṪ̛͍ ਆTጃTःmऴ nct
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍t
pTo ṉldd
ጃe〉i5 Ţआ਌ഃ5PT̐ਆT̈ఏPT̂आ̚ ̋1jఃHPmiഃP̏ए̇m1ℌT̛̆TᘌTPCt
Ḫ̖oT3
ć̃4
5 T̊ ✘ਘᤃ5P̡5ఊ1P̋ ̏ए̊1ȉ zPTጃ5P̨u5o1oऋ̋ ̏ए̭1jyTጃᬃoఋPT̚PT̈ఏPT̈఍̂आ̆5̊ (̚ః
ⴇᐦP̆ഡਇഋ g1ଌጃᬃg9mః5ఃⴇᐦP̭఍ਇଌ̆5 ᜕ഋచy̖ఊ̆ഈ1mP̋ ̚ఏ̖ਦഈ1ᘆT̛̏1 ਗఏ̋ 5̊ (Et
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉlᄣ
ጃe〉iRoPT̗ g Ţआ̘ഗ1oPଌ̈́PmiഃP̈న n̈఍̆5̊ (̛̚P̊ 1RPC̞ᄃᘐ3
ć̃ଌTE
Ă̠ ™R
̎To ṉlᄣ
ጃeQघkR̆ToPᐇ̆ഃ 5̔Pംआo C̞⨃ᘐ3
ć̎5̊ (c̚P̊ 1RP̛t)miഁ
Ă̠ ™ഃ
pTo ṉlᄪ
ጃeHPmiഃ ToPᐇ̧ 51z̈఍̐ఋPT̏ए̊1ȉ zPTc̭1jఏጃPTg ഏఏ̧̛PᜌਆT̈఍̆5̊ (Ct
ḑ̖o3
ć̍y
Ă̠ ™R
̎To ṉlᄯ
ጃeQफ̐n T̈ఏPT̚P̆TᘌTP̋ ̈́PmiȐड1n1ᤃȉ ̭1g1 ਇC̞⨃ᘐ3
ć̈́Pg n̉ഇ̭ఊgP̋ ̱㬃ᘘ T̋ ̇5oऊPc̠ड ਘṅ5̊ (̂आ̀ఊଆgP1̏ ਃgచℇଌ̆ഃ 55Pc̘ਃP5 ℊ ̈఍̆5
ਆ(̇5̔Pംआo ă
C଎í̉lဆ6
Ă̠ ™R
̎To n̳ld
ጃeȉk̖ఋbP̭Pg ਃ 5̊ (C̞ᄃᘐ3
ć̃T ̚ ̧आ̆5̏आⰌ̇5̊ (̃NఃᘌଦP̋ఊm1n
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳ld
ጃe〉i5̆ਇ̆5̚1ᐊy̖Pਇ̆5̈इ5̫5̚5Pmᤝ̞ᄃᘐ3
ć̆5̚1ᐊy̋ ̚PT̨ myਘPT̛̈ਙR1gPTt
Ă̠ ™R
̎To n̳ld
ጃeQफ̧आ̚ bଌ̇5̊ (C̞ᄃᘐ3
ć̆5̚1ᐊy̋ ̚PT̨ myਘPT̛̈ਙR1gPTt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳l8
ጃeQफ̆ഈ఍oਇ਌R̆ഃ 5̚1ᐊyC̞⌃ᘐ3
ć̾आ̀P਋ంआy̭PᐦP̭Pí5Pଌ̋ ̚P̐ਇmP̋ ̓1ℐⴇഇ̛tT ਆTⴃᘇਇ̨PoPਃP5̊ (E
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳lh
̄Qफ̖ਆ℉Roᤃ 5̊ (̇̏uT̏1 ਗఏC̞ᄃᘐ3
ć̄Qफ̭఍ਇ̌̂फ̋1To1Rg1ᤍ̏ ̈఍g ଘᤃP̀P਋ంआఃᘌਃ ToyC̝
Ă̠ ™R
̎To n̳lh
̄Qफ̍ఃⴇíbP̌gऊਘଌ̖Pਇ̀P਋ంआఝ̞ᄃᘐ3
ć͈Pଇ̏ ̭P̭ gⴌ̆Ȑः✇ᜌnEt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳l4
̄QघkR̆ToPᐇ̆ഃ 5̇on1ః 䨐 ਘఊC̞ᄃᘐ3
ćt)miഃ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳l4
ጃePఊ̂फ̈́Pmiഃ ToPᐇ̆ഃ 5̇oਘy̆䨐 ਘఊC̞ᄃᘐ3
ć͌5̘ᐇ̖̇ ଘṅ5̊ (̂आ̈आ5℉ ̇̀P਋ంआఁ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳l5
̄P nm1o19̆5̊ (̂आ̆ഐਇnP̈́Pmiഝ̞ᄃᘐ3
ć̃4bE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳l6
̄Qफ̚ ̖ਆ℉ഐ9̆5̊ (̇t)miഝ̞ᄃᘐ3
ć̄Qफ̋ ᐆ̭Pg ਏ ̇5̭ymᐊ ̇̂घ R̆5̊ (̂घ ਆ̭఍ਇnCt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳l7
̄Qफ̈5PT ̋ ̭ymᐊ ̋ Tgਘᐘ9̈́Pmiഝ̞ᄃᘐ3
ć̸Pਇ̆5̭ymᐊ ̈u(P̭఍ਇ̋ T P̆5̊ (t
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳l8
̄Qफ̈ఏPT̏ ̋ ᐆR̐ਇ n̖Pਇ̆5̭నᐊ ̂आ̆5̊ (̂घ n ̭఍ਇਝ̞⌃ᘐ3
ć̐ਇ1ℇR̉ഃᜆTo1ଌ̊ P5̂आ̆5̊ (̭P(P̉TPଌ̛̉ഃgPᐇ55ః ഃȉ ̆5̊ (̭P(P̈Pᐇ56PଌጃᬃᘌഡPഃ Rt
TःgPᐆzP̉ഇ̈ఊ఍P̊ P5;t
Ă̠ ™R
̎To n̳l9
̄Qफ̏ ̋ ᐆ̭Pg n̈఍̚P̐∍1gP̛̆5̈Pᐇ55ఝ̞⌃ᘐ3
ć̃rP5 Ṫ̉ഃT1 ਗఃȉ ̚ఏ̖఍ଊȉఔਆ̆5̭ymᐊ E
Ă̠ ™R
̎To n̳l9
ጃeȉk̋ ᐆ̭Pg ਃ 5̏1 ਗyC̞⌃ᘐ3
ć̃É5̡घPni̇5̭నᐊ ̇̈PíP55y̖ఊ̚P̈1ऋPଓ̛̋1ਕ̂आ̆Toః T̚ŷआ̏ ̭Pਕ̖Pਇ̆5̭ymᐊ ̂आ̆5t
ਆ(̏ ̋ 5 1oP̆ഃⴌഊPnE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳lᄻ
ጃeȉk̚ ̖1a1ᤃ 5̊ (̇̈́PmiR̂आ̭1g1 ਇC̞ᄃᘐ3
ć̅ ᐆ̭Pg ਏ ̐ఋy̚ఃȉ ̇gPᐇᐇ̋ ̋ g1nE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳ldd
ጃeQफ̪̈ఏPṰ1zఃHPmiR̖ఊ̀P਋ంआyC̞⨃ᘐ3
ć͌5̖एఃP̀P਋ంआఃg఍̆5̨PRoఓ̡घᤃP5̈Pᐇ55y
5P̖5PzP̋ ̚P̈1ऋPa̛̖ਆℌആഃଆ5PRo ̋ ̫5l
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳lᄣ
̄rᤍଆ̆ToगỳP਋ంआఃଆTᘉkT̋ ̭Pᐆਃ ToPଌ̆ഃ 5̈Pᐇ55yC̞ᄃᘐ3
ćt
MP਋ంआఃᜌ5᜘9̇̚P̖आnoP̊ P5t
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳lᄣ
ጃe)ଙഋ ̧आ̈́Pmiഃᬃȉk̚5 ᜇᐇ̖आToyC̞⌃ᘐ3
ćt)miഃT ̋1ఃᘊ1TP̖Pਇ̘ਏ ̇̏ःgPTPċᘆTPଉmᐊPଌ̛̈औ1 ਐP̏ःgPᐆzPă
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳lᄪ
̄Qफ̋1jఃZ ਆTẎt
)miR̝̞ᄃᘐ3
ć̠1̆T ̀P਋ంआఓ̇ഐ ̂घ ഃⴇT̈ym മPଌ̇̋ g51ഇnጃᘆno ആg ̇̚P̋ Tg ഋ ഈ1P̋ ̚ఏ̴ऋbఏጃ
ഌ̚y̗ ഈ ਕTጃT1ഌ̂आ̈P ਕT̖ఊ̈1 ਐఃଆ5Pഐ ̋ ̫5Et
Ă̠ ™ഃ
pTo n̳lᄯ
̄QघkR̐ਇjఃP̈́PmiഃP5̔Pംआo C̞ᄃᘐ3
ć̤ఏ̆ऍईఏ̋ 5̊ (Et
C଎í̉lဆ7
Ắ̠ ™ഃ
pTo n̶ld
ጃeȉk̭1zః 5̊ (̛̈́Pmiഝ̞ᄃᘐ3
ćt
Fआጃᘉ Tጃ 5̊ (̈఍t)miഃP5̔Pംआo ̋ ̚P̊ 1ഇ̎To nEt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶l8
ጃeQफ̚ ̖ਆ℉ഐ9̆5̊ (̇̚P̊ 1RP̎To ਝ̞ᄃᘐ3
ć̄〉i5̆T̃ou̖ o1g1ᤍC
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶l8
̄Qफ̚ ̖਌m o1ᤃ 5̊ (̇̎To ਝ̞ᄃᘐ3
ć̃)ऍȉ ̏ P̚P̨1oPa̋ 5̊ 1ഌጃo ̏ ਕ̌oఊℇଌă
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶lh
ጃeȉk̚ ̖ਆ℉ഐ9̎To ṅ5̊ (C̞⌃ᘐ3
ć̸ఊ̏ः᜘ଇ̛̖ఊ̚P̗1ଇ̋ ̏ःᘉ ᐚఁ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶l4
̠1̚ŷआ̭PᐦP̏ई a1ଌጃpTo n̍ఃⴇᐊbP̭PᐚPଌ̈఍̆5̊ (E̞⌃ᘐ3
ćt
41̭औ1kਇmఏ̏1ଌ̗ ഋ1ଌT̈ymy̏1 ਗyT̛̏1 ਗPTct
Ă̠ ™R
̎To n̶l5
ጃeQफ̐n T̈ఏPT̚ ̖ਆ℉ഐ9̆5̊ (̇̎To ਝ̞⨃ᘐT3
ć̄Qघkഃ Tጃᬃଙഋ ̆Toic̆5̂आ̭P̆ഏఔ ਔ g1ଌ̏ःgఊPzᤍ̖Pਇ̭Pg ਃT m jPഐ ̈ఏP̝
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶l6
̄QघkR̋1jఃpTo ਃȉ ̆ToPíP̐ਇoPഋఃଆ̨PoPਚPC̞ᄃᘐ3
ćt)miൎt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶l6
ጃe〉i5̧आ̚P̊ Pgg1ᤍ̋ )miR̝̞ᄃᘐ3
ćt)miഃ ഐ఍g T̋ 5PRo ̋ 5̊ (̛̋ ̚P̊ 1ഇEt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶l7
ጃe)ଙഋ ̧आ̆5̊ (C̞ᄃᘐ3
ćt
T ̧आ̇5̭आਐఃଆ5̖P5Pg1ఁt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶l7
ጃeȉk̭1zఃHPmiഝ̞ᄃᘐ3
ćt)miഃT ̂आଙ̖Pਇ̏ख51gPn5 ̇̚P̊ 1ഇ̎To n̖ఊ̏ः᜘ଇ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶l8
̄Qफ̖ ഏPᐇ̆5̊ (̂आ̈́Pmiഃ ToPíP̐ਇoPഋఃଆ̭Pg ਝ̞ᄃᘐ3
ć̸ RTPᐇ̂आ̈́Pmiഃ ToPíP̐ਇoPഋఃଆ̇TP5oPn5PE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶l8
ጃeQफ̖Pno ̋ ̈́PmiഃT ̈औਘᤝ̞ᄃᘐ3
ć̤ ̈औਘ ਌R̆5̊yTo਌̇t)miഁt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶l9
ጃeQघkR̭Pᐚᤃg఍̆5̊ (̏ఔਆ̚P̭ఊgPC̞ᄃᘐ3
ć̈́Pਔ఍Pc̉ഌ̋ ̚ఏ̆ऍईఏ̋ 5̊ (E
Ă̠ ™ഓ
̎To n̶l9
̄ȉk̨PഋPm1 ഐy̋1ః 5̊ (C̞ᄃᘐ3
Ĝ̰आ5℉ ̞HPmPട̆ഃ5P̭ఊgPE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̶lᄻ
̄〉iഋÿP(9̚P̘ਇ̋ 5̊ (C̞ᄃᘐ3
ć̰इഋఃgచℇ਌Ṙ̈́Pmiഃ R̚P̭ఊgPEt
C଎í̉lဆ8
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·ld
ጃeQफ̚ ̋1ః 5̊ (̇̎To nC̞ᄃᘐ3
ć̤P̈PTP̋ t)miR
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·ld
ጃePఊ̂फ̀P਋ంआy̏ ̖ਆT ഐᤃPഐ ̆5̊ (C̞ᄃᘐ3
ć̖ఊȉ ̛P̎To n̚ ̭PᐦP̭ gⴌ̏Pᐆn̚ఃȉ ̫5̭PᐦP̏1ଌ̖Pਇ̆55Pă
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·l8
ጃeȉk̚ ̋1y̆5̊ (̇̀P਋ంआyC̞ᄃᘐ3
̠ ̂घoᤃ 5̊ (̆5̇ഘ55ఃȉ ̭PᐦP̊ gఔਇଌ̋ t)miR̛̚ఃଘẏ̀P਋ంआఁt
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·l8
ጃe)̂फ̖ఏ1g1ᤍ̋ T1ℍ9̎To ਃP̀P਋ంआఝ̞ᄃᘐ3
ćt
pTo ਃ ഈPnℙ̇̀P਋ంआః5P̭Pg1 ഋP̋ t)miഁt
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·lh
ጃeQफ̐n T̈ఏPṰ1zఃpTo n̆ഃᘊ T ഈ1P̋ 5̊ (C̞⨃ᘐ3
ćt
Vచ᜘9̚आℌ̎To ṅ̏ख51gPṅ5̊ (c̛̏ ̆gⴙ̇̏ए̖1 Tጃ55ఊPഋఃᬃ਌ℕഋచ ̂आ̇ഉ5PnP̚P̨P5ଇa
ଆt)miഓ̆5̇ℇ℉ ఓ̛̆5̋ T1ℍ1ŷआ̭PᐦP̐ਇmPଌ̈఍oਇ̚ఏ̴ऋbఏă
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·l4
ጃeQफ̏ఏo ദP̆5̊ (C̞ᄃᘐ3
ć̎5̈ o਌̋ ̌਌E
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·l5
ጃe〉i5̧आ̚P̖ o1g1ᤍ̋ ̎To ਃP5̊ (C̞ᄃᘐ3
ć̖Pਇ̊ ᜌgPn̚PT̈PਐPT̂आ̇ऐఊ1zPഃ5P̐ਇmP̋ t)miഃ
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·l6
ጃeQफ̋ఏ̊Pz఍ T̎To ਃଘఃᘇਇ̖ ଘn̚P̊ ᜌgPg1ᤍ̋ ̚PT̈PਐPTC̞⌃ᘐT3
ć̃V ਃ 5̨P5̈इഋÿP16P̏ఔਆ̨1̖आᐚఃᬃ̗ ਃ5P̋ Toਉgg1ᤍ̋ ̨1̍Pg1ᤍE
Ẵ4 ™ഃ
pTo nÌ·l7
ጃeQफ̋ఏ̈ఏPṰPᐦP̈఍✘nmPଌ̆5̊ (̂आ̭PᐦPR̭ gⴌC̞⌃ᘐ3
ć̈́PᐦP̋Pଌ̚P̈PTP̋ ̈́PmiഃP̎To nጃᬃⴇᐦṖⴌਈPଌ̇̈́Pmiഃ R̚P̭ఊgPE
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·l8
ጃeQफ̋ఏ̈ఏPT̆5̊ (̏ड1n1ᤃȉ ̭1g1 ਇR̎To ਃᬃMP਋ంआఝ̞⌃ᘐT3
ćt
pTgਘᐘଓ̖आTጃᜌTఐ਌Ṫ̚ఏ̴ऋbఏ̈నఃᐘ ഃఏ̖PਆzgPc̆ഃഌmᐊ ̋ 5̊ (c̛̏ 55Pଚÿ఍̆5̇ഘ55y
ଆ5̊ (;t
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·l9
ጃe)̂फ̋bP̧आ਌R̚5PmPଌT̚ఏ̆TgਘᐇTC̞⨃ᘐ3
ćt
ഃ 5̨ T̐ ਈ ਌ĉआ̆T̠1᜕ഓ̇̚ఏ̗ 1ഐ1oਫT̋bPT̋ ̆T ̨ T;t
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·l9
ጃe)̂घkഃ✉ ̆Tgਘoః 5̋ gਆoఝ̞⼟
ćt
P̚ఏ̴uଦఏጃP̚ఏ̏ioਇᘇTጃP̚ఏ̈P-1oPആṪ̛̚ఏ̖ਦഈ1- T̋ ̚PT̖਌᜘ഈ1PTጃ
Ă̠ ™R
̎To n̷l9
̄〉iRoPT̖਌᜘ഈ1PṰP(̆ഃ5P̚1ToPC̞ᄃᘐ3
ć̑⌶
Ẵ4 ™ഃ
pTo nÌ·l9
ጃegui5 T̏఍̚ఏ̚bm1o T̋ 5̋ym1R1ఃଆ5̊ (C̞⌃ᘐ3
ć̅
ଆTଆ̚P͏ഋ1P̭PToP̎o1ఖbPt
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·l9
ጃe〉i5 T̋ఏ̈ఏPT̏ ̆ഉm ਇṘg ਈP̋ ̈9my̆5̋ gਆoః✉ ̆Tgn1oఃᘇਇ̂आ̚ఏt
jऋbఏ̈నᘊ ഋPഝ̞⌃ᘐ3
ć̃
P̚ఏ̴uଦఏ̏ ™ഃTः TgਘoऊP̛̏ः5 ഡइEt
Ẵ4 ™ഃ
pTo n̷lᄻ
ጃ㈆55 ഇ̆5̆Tᘇg1ః ഃᐚPRgఒ═̆Tgਘᐘ9̆ഃഌmᐊ ̋ 5̊ (̩⤩⤩⤩ጃ5y̏ 55ᤃg఍t
5⤩⤩⤩̋ 5̊ (c̛̆ഗ1ᤃ⤩⤩⤩⤃ᘌਃm ଘఃଆ̈ఊਆఏ̨yഐPଌT̆R̩⤩⤩⤩⤃ᜆ5ఈ T̩⤩⤩⤃ଆ̚PTt
gPíP55 n1zPT̊ P5 TĽ̞㌃ᘐT3
ćt)Tआ਌ċഘ55ఓgPਐPTc̈Pᐇ55ఏc̖਌g ଆഐ Tc̃ਆP5 TE
Ă̠ ™ഃ
pTo nÌ·ldd
ጃeQफ̆ToPᐇṘऐఊ1zPଌṰ̇Pg n̚ఏ̴ऋbఏC̞ᄃᘐ3
ć̃MPoPਃP̈इ5ȉ1 ਇ̂आ̗ ഡṖ̨PoPਚఏ̛P̏Pȉ Pn̏ए̖ఏ T1఍ TE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̷lᄣ
ጃe〉i5̧आ̆5̋bP̂आ̇ᘇਆg ̆ഃ To ̗ ਏbgचఝ̞⌃ᘐ3
ćt
5̋bP̐ਆg ̋ 5̨ T̋ऌଫg1mఓ̂आ̆T̆5̨ T̋ t)ଇnă
Ă̠ ™ഃ
pTo n̷lᄣ
ጃeQफ̨ T̋ 5̇Ⰼ̆T̆5̨ Tt)ଇਝ̞ᄃᘐ3
ć̃
p5̋ऌଫg1my̨ TE̸ऍoఏ̋ ̔఍1✘gPg1ᤍlḍu Toਇ̆5̨ T̋ ̨Pਮ౎3
Ă̠ ™ഃ
pTo n̷lᄯ
ăerᤍଆ̏ ̆m1o19̆5̋ gਆoy̖ਘm ਌C̞ᄃᘐ3
ćt
ഃ4uTPc̈PᘘoP5̋ 5̊ 1ഌEt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̷lᄱ
ጃepR̂फ̈చఊ T̆ToPᐇ̀ఊଆgP1̗ To1ଌC̞ᄃᘐ3
ć̃)zचጃᐚPRgఓ̛̖∊ᘉਇE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̷lᄱ
ጃV ਋Pଆ਌̌͆P5Tఁ̀P਋ంआఃਆg1ᐘ9̉ഇ̈ఊ఍P̋ ̌਌ăḑ̖o3
ć̗ ਋Pଁ
Ă̠ ™R
̎To n̷lᄳ
̄〙my̏ ̏ ഐbPṘⴌਇ̚ఏ̴uଦఏC̞⼃ᘐT3
ćt
5म̛̇5 ℊbPc̡మఃᬃⴌഊPă
Ă̠ ™ഃ
pTo n̷lᄶ
ጃV ਋Pଆ਌̌͆P5Tఝ̀ईⴇT̖ ਏ఍PT̏ ̈఍᜘ਐ1 ਌R̆ഃjऋbఏăḑ̖o3
ć̗ ਋Pଁ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̷lᄶ
ጃeȉk̋yT̈ఏPṰ1g1 ਌ഃ5ఏ̴ऋbఏ̈इഋఃy( ਌R̆5̇ഉഈ1ఝ̞⌃ᘐ3
ć̃ᐇംआo ̛̋bP̋ ̖5Pg nEt
C଎í̉lဆᤆ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹ld
ጃeQफ̏ई ଘ9̆5̋bP̑⨃ଆ5̨ T̑8C̞ᄃᘐ3
ć̈इഋఃଆᐦP̏ ਃ j guoPଌ̆5̨PഋPm1 Roఃଆ5̊ (̛̏ःଆgਆoఓ
pTo n̹ld
̄QघkR̋న1ങ̇̂घkഝ̞ᄃᘐ3
ć̤ఏ̴ऋbఏ̋న1ഇ਌Ṙ̏uT̆ആm1ℌTE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l8
ጃeᘌn̂फ̍Pଘ ̖ఋbP̊ T1To1ṅ̚ఏ̴uଦఏC̞ᄃᘐ3
ć̖ఊȉ ̆5̐ mఊ̋ ̆55ఏ̏ ̭PᐦṖᘌଆਇଌ̋ ̐ఋఏ̚ఏ̖आᐚఏE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹lh
ጃ ഉm ਇ̚ఏ̈इo਌̐1ᘌT̋ ̖ ਏ఍PT̂आ̏ ̇TuToP਌R̋ ̀P਋ంआఁ̞⼃ᘐ3
ćt
Y̐ఋఏ̚ఏ̖ਦഈ1ᘆT̋ ̚PT̖਌᜘ഈ1PTጃ5ఏ̏ioਇᘇTጃgPᘘoPആŤ̛✘g1P5 T̋ 5̊ (E
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹lh
ጃer ̂घkഃT ̇TएoP਌ഃoఋఏ̚ఏ̐1ᘌT̋ ̌✘g1P5 TC̞ᄃᘐ3
ć̃
MP਋ంआః
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l4
ጃ㈆55 ഇ̆5̆Tᘇg1ః ഃᐚPRgఁ̥
(P̂आ̀P਋ంआః ਇ̩⤩⤩̆R̚P̈PTP̋ 5̊ (̛̏ः
⤩⤩⤩⤃T ̭PᐦP̆䨐 ഋ1ଌ̖ఊ̐ఋPT̚PT̖਌᜘ഈ1PTEt)Tbc̋bṖ̋bP̏ ̩⤩⤩⤩⤃MP਋ంआఁ̃┞⨃ᘐT3
ć̡ਇഋ ጃ✇mPc̆ഡਇഋ gbP
Ă̠ ™R
̎To n̹l5
ጃe〙my̚ఏ̴ऋbఏ̇oPgP਌Ṙ̏ए̆ആm1ℌTC̞⨃ᘐT3
ḉ̇15ఃଆ̆Tᘇଇጃg఍̨ఊoPഋPa̛̋ Toਉgg1ᤍc
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l6
ጃerᤍଆ̨PoP਌R̚ఏ̴ऋbఏ̱㬻̭నᐊ TC̞ᄃᘐ3
ćt
pഃ4एPጃgPᘘoP5̋ 5̊ 1ഌt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l6
ጃe〉iRoఏ̭నᐊ Ţआ਌ഃmआnoఏ̆ഃ4एiഃ5P̰1ऋPa 5PC̞ᄃᘐ3
ćt
ȉ1ഘ Roఏ̭నᐊ Tă
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l7
ጃ ഉm ਆ̚ఏ̐ਆT̖ਘm ਌Ṱ1jఏ̋ t)miഁ̞⨃ᘐ3
ćt
PPnTPഋPoPc̅P5✙ഓt)TᘇoPt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l8
ጃ ഉm ਇ̇̚ఏ̐ਆṰ1jyT̨ a1ఏ̋ ̈́Pmiഁ̞⨃ᘐ3
ćt
PఊPoPጃ)ଇ5bPct)ਘଇoPct
Ă̠ ™R
̎To n̹l9
ጃ ഉm ਇ̇̚ఏ̈इo਌̢5o1mఏ̭1jఏ̋ t)miഁ̞⼃ᘐ3
ćt
PPਨPToPct)ਘTP1ጃ)ਘଇ1̛tVP1zPoPጃ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹lᄻ
ጃeQघkR̆ਇ̆5̖Pଊ ̋ ̈́PmiRC̞ᄃᘐ3
ćt
HPm ଇoPt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹lᄻ
ጃe)gPTః5ఏ̴ऋbఏ̂आ̨PoP਌ഃP̚ఏ̭1jఏ̋ ̈́PmiഃoymP਌ഃ 5̔ఐbഝ̞ᄃᘐ3
ć̍y
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹ldd
ጃep5̊ (̋ TgऔਘᤃgकRoPT̖ ਏ఍PŢआ਌ഃPT T1ഇଇT̆ഃ4uTPC̞ᄃᘐ3
ć̠bE
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍t
pTo n̹lᄣ
ጃe)̂घkഃଘjః 5̊ (̇̎To n̂आ̭PᐦP̏1ଌ̇T T1RPଌ̇ȉ 5̋bP̆R̠एPCt
ḣ̖o3
ć̤ఏ̱㬻̭నᐊ Tጃᬃ5ఏ̑㬃ⴘjఏ̋ t)miഁ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹lᄣ
ጃe0 ̖ਆ℉ഐ9̆5̊ (̇̎To ਃT1̂आਦṖ5ℌ̨iTC̞ᄃᘐ3
ć̠bE
Ă̠ ™R
̎To n̹lᄪ
ጃeQफ̋ఏ̈ఏPT̏చ1g1oᤃpTo ਝ̞⌃ᘐ3
ć̎5̖आᐚy̖ఋਦP̨PoPn̋ ̍आᜌ̨PⰇRP̆ഃ4एPጃᬃȉ ̚ఏ̑㬃ⴘjఏ̋ t)miȐ PṘⴌਈPଌT̆ഃ5Pt
ⴌਈPE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹lᄯ
ጃeV ਋Pଆ਌̌͆P5TyC̎5̊ (̚ ̋1jఃP̎To n̂आ̍ఃo ഋnbP̉ഃT ℉ഋఃଦP̋ ̨PoPnEt
ḑ̖o3
ć͆P5Tఁ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹lᄱ
ጃe〉iRoPT̖ ਏ఍PT̨PoP਌ഃ5ఏ̴uଦఏ̂आ̆ToPᐇഃ R̠एiഃ 5̋bP̈Poఊg ̋ 5̨ Tt
ଆt)ଇnC̞ᄃᘐ3
ć̪㬻E
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹lᄱ
ጃe〉iRoPT̖ ਏ఍PT̨PoP਌ഃ5ఏ̴uଦఏ̇5̋bP̂घഈ ̋ 5̨ T̋ t)ଇnC̞ᄃᘐ3
ć̍1ഡऍPE
Ă̠ ™R
̎To n̹lᄳ
ጃe〉iRoPT̖ ਏ఍PT̨PoP਌ഃ5ఏ̴uଦఏ̆R̚PT̖਌᜘ഈ1PTC̞ᄃᘐ3
ć̶㄁㬻㬃2T o ഐP̛̈1ഈఃm15̟
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹lᄳ
ጃ㈆55 ഇ̆5̆Tᘇg1ః ഃᐚPRgఒ━ā̖ ਌̍ఃoఈP਌Ȑए̃⤩⤩⤩⤩━̞ᄃᘐ3
ć̔1 ആTt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹lᄶ
̄Qफ̭1g1 ਌R̚ఏ̭PᐘoPRo T̋ ̚PT̖਌᜘ഈ1PT̆5̋bP̑⼃ଆ5̨ TC̞⌃ᘐ3
ć̃ਆᘌTP਌R̆5̋bP̈Poఊg ̋ 5̨1Tmఃm Tc̈఍᜘ਐ1kഋచy̆ഃଦP̋ ̔Pംआo ̛̋ ̇5 ℊbPE
Ă̠ ™R
̎To n̹lᄷ
̄Qफ̋bP̋ TgPഏP਌ഃ5ఏ̴ऋbఏ̋ ̠uTP̛̈ 5 ᐊP਌R̉ഃଦP̋ ̧1 ToPC̞ᄃᘐ3
ć̆5̂घഈ
Ă̅ ̇gआ਋ÿ఍t
pTo n̹lᄹ
ጃeȉk̭1g1 ਌R̚ఏ̴ऋbఏ̂आ̆ToPᐇഃ R̆5̖PbT̆R̆5̋bP̑⼃ଆ5̨ T̋ t
)ଇnE̞ᄃᘐ3
ćt
gనఃଦP̋ ̇5 ℊbP̛̋ ̔Pംआo c̉ഃଦP̋ ̊ ℌg1jఓ̛̉ഌṪ̌o਌T̏ ̭Pg R̊ ℇ5ఏă
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⌻
ጃeQघkR̆Tgਘᐘ9̇̚ఏ̴ऋbఏ̈ ਈPഌT̛̚ jPഌT̆ഃ5PT̖਌᜘ഈ1PTC̞ᄃᘐ3
ćt
MP਋ంआః
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⌑
ጃeȉk̆Tgਘᐘ9̀P਋ంआఃP̚ఏ̴uଦఏC̞⌃ᘐ3
ćt
ఊଆകഋచ T̂आ̈ 5 ᐊPਇഃ 5̋bP̋ g1mఈuPਐy̋ 5̨ T̋ t)ଇnጃᬃ 5̋ g1mంu1ഐy̋ 5̨1Tmyt
m Tc̋ ̈Pଇ̇Ⰼt
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⌣
ጃePఊ̂फ̀ఊ gP1̌nℇഘz9̆ToP̧1 ToPC̞ᄃᘐ3
ć̲ gఊଇਃ 5̨ T̂आ̏ ̈఍᜘no19̋ ̖ ഇ̆Ṙ5 ℊbP̖ఊ̆55ఏE
Ă̠ ™R
̎To n̹l⌣
ጃ㈆55 ഇ̆5̆Tᘇg1ః ഃᐚPRgఓ̥
gymy̋bPT̆ഃȉ ̚ఏ̴ऋbఏ̆Toग1 ਌R̆ഃᘇz̈఍t
Tए̆ആm1ℌTጃᬃgymః 5̨ T̆ഃȉ ̚P̐ਘTo zP̏ ̐਌g9̆ഃP5 ℊbPc̛̆5̚ऐy̆ഃ✆To1᜘aP଼̂आ̚ఏt
g఍᜘no1 nPഃ ഃଦPT̋ ̔Pംआo ̛̋ ̡మఓ̆R̋bP̋ ̆ഗ1Pਃਆℇ5ఏ̈Pଇ̉ഌ̇̏ःᜆg1ഌጃᬃକଘVPṪt
5ఏ̩⤩⤩⤩ă
┃ḑ̖o3
ć̃ᘌᐊ T
ă4 ™ഃ
pTo n̹l〉
ጃePg ᘐP਌R̚ఏ̴ऋbఏ̚P̈PਐP̋ ̀P਋ంआఝ̞ᄃᘐ3
ć̠bE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⌯
̄Qफ̏1ℍ1N1gP̚P̖P5PᐊP̥ᘉਥC̞ᄃᘐ3
ćt
ȉ ̂घ ਆ̋ g1n̏आਐ ጃ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⌱
ጃeQफ̌onPT̋yT̊Pz఍ T̋ ᐆഃg 5 ᐊPn̸ऊ1mC̞ᄃᘐ3
ć̸ఊȉ ̎To ਃ᜘ഌ̇Ro ̆5̊ (̛̚ ̖1ଘᤃP5̊ (̂आ̋ ᜌ5᜘ ਇ̚P̐nPmP̋ t)miȐఔਆ̏ःᘊఖ1Pt
gPí zPE
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⌳
̄Qफ̚5PmPíPഃ5ఏ̋bPT̋ 5̧ To1ᜇ5C̞ᄃᘐ3
ć̸ऊ1m
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⌶
̄QघkR̈ 5 ᐊPਦP̸ऊ1mC̞⨃ᘐT3
ćt
Tए̋ Tg ഋ1 ഐ T̛̐ఋఏ̏ए̇55 6PଌTጃഌ̋ jPਦPഃଆ̈ 5 ᐊPn̆Toఏ̋yT̋bPTc̏ ™ഃ To ̆Tgਘoy̛t
ToP̧ gⴇc̋ ̇Ⰼ̆ഃPⰌ;t
Ă̠ ™R
̎To n̹l⌷
̄QघkR̋ ᐆ̡इ਋Pn̆Toఏ̋bPT̋ ̸ऊ1mC̤5 RP̆5̆Tᘇg1ః R̔5Pഈఁ̞㄃ᘐ3̥
ȉ t
Toఏ̋bPT̏ ਦPR̊ gఊଇଌT̛̈ 5 ᐊPଌT̖ఊ̐ఋPT̚PT̩⤩⤩⤩ጃ⤩⤩⤩⤩⤩ጃ⤩⤩⤩⤩⤃ᬃ
⤩⤩⤩⤩⤼̂आ̆Toఏ̋bPT̋ ̸ऊ1m̍ఃଆjPਦPഃଆ̏ ਃ℉P਋PଌT̖ఊ̚ఏ̴ऋbఏጃᬃȉ ̏ःଆTg ഋ ഈ1Pt
jPmiT̋ jPਦP̋ ̩⤩⤩⤩⤩⤁̥E
ć̡ ആਇg1఍ Tጃ✇m151PTጃᘊగ1ഈ1PTጃg1ऋPa Tጃm mఊ1PጃਆgఊaPਚఏ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⌹
ጃeQघkR̈఍✘nm9̚P̏ ℉ഋP̈PnoPC̞ᄃᘐ3
ć̎To n
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⌹
̄QघkR̆ਇ̆5̖Pଊ ̋ ̎To nC̞ᄃᘐ3
ćt)ᐘⴇ15
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⨻
ጃr Tgਘᐆ̚PT̖P5PᐊPT̂आ̀P਋ంआః ഗ19̇̈Pଇ̖਌᜘ഈ1PE̞⌃ᘐ3
ć̃r ̖Pz̛̋ ̗ ਋Pଁ
Ă̠ ™R
̎To n̹l⨑
ጃeȉk̨iT̗P̈఍̚P̈ 5 ᐊPg1ᤍ̋ ̸ऊ1mC̞⌃ᘐ3
ć̃0ఏ̇(ऍఏ̛̋ ̏ः5Pm ഐఁ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̹l⨣
ጃgu(y̋ gਆoy̧आ̆Tgਘoy̆ഃ 5̚1ᐊyC̞ᄃᘐ3
ć̎To ੑT
C଎í̉lဆᠤ
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑㬒d
ጃe4ఔਆ̂फ̋yT̡ਉᘌT̋ ̖ ਏ఍PT̚ ̘mᘉT1 ਌R̐ਘᐉoẏ5̊ (t)Tआ਌C̞⌃ᘐ3
ć̤
P̐1 ਊṖ̛̚PT̈ఏoPT̋ 5̨Pnă
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑㬒8
ጃe〉i5̆T̆5̍నᐊ ̋ 5̚1ᐊఝ̞ᄃᘐ3
ćt
5̚1ᐊఃଆ̚PT̈ਙഘgPT̋ ̚ఏ̊ ( T̋ ̀ ଘP̛̋ ̸ nT1Pt
Ă̠ ™R
̎To n̑㬒8
ጃeଆ̂घkഃⴇ55Pਆmఏ̚P̡ਇഋ zPC̞ᄃᘐ3
ćt
MP਋ంआః
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑㬒h
ጃeQफ̖ఏ1g1ᤍ̐ ദP̀P਋ంआః R̆5̊ 1ഌC̞ᄃᘐ3
ćt
✉ ̆5̏ ℉ഋఃଆ5̊ (t)Tआ਌́
Ă̠ ™ഃ
pTo n̑㬒h
̄〉i5̆ਇ̚P̊ ᘉoPg1ᤍ̋ ̀P਋ంआyC̞ᄃᘐ3
ć̆To1mPଌ̖ఊ̚P̨चo1oऋ̋ ̏ए̭ ਨPഌTc
Gఌℚ tTਇഏ5Po ̧ఊ̓uT1ആTTl
Tਇഏ5PoఊtTఌ5匘o
tt
W ᐏ1o tTਇഏ5Poఊ
tt
G5ఔP5̀P੓ o͆1ഋ n
〰tW1551Pṁ̸ഋ̲ఈⴆ55 t)̈́ఉT n
ⴐo-l//n Pa(Pഏw ਏČnℵ
Ãribu̕ညᘧညCommerci଒ᘩhଅeAlike
CCجYᘧCᘩA

Documentos PDF asociados:

Ester Preguntas y Respuestas Todos los capítulos
LIBRO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE DANZA: RESPUESTAS ...
Preguntas y Respuestas - doc.renlearn.com
PREGUNTAS Y RESPUESTAS - BillHReeves.com
Todos los Capítulos del Anexo General, excepto el Capítulo 2
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA MASONERÍA
Preguntas y Respuestas sobre Máscaras N95
Preguntas y respuestas acerca del VIH/SIDA - health.ny.gov
El cáncer de hueso: preguntas y respuestas - emory.edu
Preguntas Y Respuestas Sobre Apocalipsis - El sitio web de ...
Listado de preguntas y respuestas correctas Examen 21-04 ...
Listado de preguntas y respuestas correctas Examen 10-04 ...
PREGUNTAS Y RESPUESTAS - El sitio web de Bill H. Reeves
Preguntas Y Respuestas Sobre Efesios - El sitio web de ...
Preguntas y Respuestas Acerca del Abuso Sexual Infantil
El Libro de ESTER - We Have This Hope in Jesus
Medicina Preventiva - El Conocimiento Es De Todos Y Para Todos
Estudio del libro de Ester | Reina-Valera 1960
Nefrología - El Conocimiento Es De Todos Y Para Todos
Todos los valores Todos los valores morales, humanos y éticos
Todos Para Uno Y Uno Para Todos Brigitte Weninger Book
El Principito Capítulos 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RESUMEN DE LOS CAPITULOS - api.ning.com
caballeros del zodiaco capitulos completos
descargar los capitulos de naruto shippuden gratis
REPASO - Examen sobre los Capítulos 16 y 17 Puntos 10e
Los secretos de Yuya - Primeros capítulos y fragmentos de ...
TEMPORADA SAILOR MOON GUIA DE CAPITULOS
Lectura del primer trimestre. Capítulos 1-6 La clave ...
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS para os capítulos do livro A ...
dia menos pensado Descargar capitulos el - WordPress.com
SOCIEDAD HONORARIA HISPÁNICA ¡Bienvenidos a los capítulos ...
SURAS (CAPÍTULOS) CORTAS DEL CORÁN SURAH 1 AL FATIHA (LA ...
VerNaruto - Capítulos de Naruto y Boruto Online Gratis en HD
RESPUESTAS ÁREAS A, D y F - trilce.edu.pe
¿Cuál es tu “PsI”? Respuestas a la prueba de cono-
Respuestas para el sector TEAMCENTER
Exámenes de práctica y respuestas Examen de diagnóstico
GUÍA DE RESPUESTAS EN DIABETES - SEMERGEN ANDALUCIA
Respuestas de Frustración en Humanos - scielo.conicyt.cl