Biomecánica del Deporte 2017-2018 - ucam edu

8qlyhuvlgdg &dwyolfd 6dq $qwrqlr gh 0xufld 7oi lqir#xfdp hgx zzz xfdp hgx 3urihvru )dfxowdg #jpnfdÈojdb efm %fqpsuf


Texto en PDF8QLYHUVLGDG &DWyOLFD 6DQ $QWRQLR GH 0XUFLD 7OI   LQIR#XFDPHGX ZZZXFDPHGX

3URIHVRU
)DFXOWDG

#JPNFDÈOJDB EFM %FQPSUF

#JPNFDIBOJDT PG 4QPSU
*UDGR HQ &LHQFLDV GH OD $FWLYLGDG )tVLFD \ GHO 'HSRUWH
0RGDOLGDG GH HQVHDQ]D SUHVHQFLDO *XLD 'RFHQWH 

%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH 
$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX
ËQGLFH
%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH 

%UHYH GHVFULSFLyQ GH OD DVLJQDWXUD 

5HTXLVLWRV 3UHYLRV 

2EMHWLYRV 

&RPSHWHQFLDV \ UHVXOWDGRV GH DSUHQGL]DMH 

&RPSHWHQFLDV WUDQVYHUVDOHV 

&RPSHWHQFLDV HVSHFtILFDV 

5HVXOWDGRV GH DSUHQGL]DMH 

0HWRGRORJtD 

7HPDULR 

3URJUDPD GH OD HQVHDQ]D WHyULFD 

3URJUDPD GH OD HQVHDQ]D SUiFWLFD 

5HODFLyQ FRQ RWUDV DVLJQDWXUDV GHO SODQ GH HVWXGLRV 

6LVWHPD GH HYDOXDFLyQ 

&RQYRFDWRULD GH )HEUHUR-XQLR6HSWLHPEUH 

%LEOLRJUDItD \ IXHQWHV GH UHIHUHQFLD 

%LEOLRJUDItD EiVLFD 

%LEOLRJUDItD FRPSOHPHQWDULD 

:HE UHODFLRQDGDV 

5HFRPHQGDFLRQHV SDUD HO HVWXGLR 

0DWHULDO GLGiFWLFR 

7XWRUtDV 

%UHYH GHVFULSFLyQ 


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH

0yGXOR
&LHQFLDV %iVLFDV

0DWHULD
&LHQFLDV %LROyJLFDV&DUiFWHU
)RUPDFLyQ %iVLFD

1ž GH FUpGLWRV
 (&76

8QLGDG 7HPSRUDO
6HJXQGR FXUVR 

FXDWULPHVWUDO
3URIHVRUD GH OD DVLJQDWXUD
3URI 'U $OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH]

(PDLO
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

+RUDULR GH DWHQFLyQ D ORV DOXPQRVDV
OXQHV GH D MXHYHV GH D 
3URIHVRUD FRRUGLQDGRU GH PyGXOR PDWHULD R FXUVR
3URI 'U $OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH]
%UHYH GHVFULSFLyQ GH OD DVLJQDWXUD

/D PDWHULD GH %LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH HV XQD PDWHULD GH IRUPDFLyQ EiVLFD \ FDUiFWHU REOLJDWRULR
TXH FRQVWD GH FUpGLWRV (&76 GLVWULEXLGRV HQ XQ VHPHVWUH /D %LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH SRGUtD
GHILQLUVH FRPR XQD UDPD LQWHUGLVFLSOLQDU \ HPLQHQWHPHQWH DSOLFDGD GH OD %LRPHFiQLFD FRQ EDVH
IXQGDPHQWDO R SXQWR GH SDUWLGD HQ ODV &LHQFLDV GH OD $FWLYLGDG )tVLFD \ HO 'HSRUWH FX\R REMHWR GH
HVWXGLR D WUDYpV GH GLIHUHQWHV KHUUDPLHQWDV \ WpFQLFDV LQVWUXPHQWDOHV VH FHQWUD HQ HO HVWXGLR \
VROXFLyQ GH ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV GHO VHU KXPDQR GXUDQWH VX SUiFWLFD ItVLFRGHSRUWLYD
,JXDOPHQWH DQDOL]D VX LQWHUDFFLyQ FRQ RWUDV SHUVRQDV IOXLGRV SDYLPHQWRV \X REMHWRV LQDQLPDGRV
/RV FRQWHQLGRV WHyULFRV GH OD PDWHULD HVWiQ GLVSXHVWRV GH IRUPD TXH D OR ODUJR GH OD PDWHULD VH
SUHVHQWD VX PpWRGR VXV iUHDV GH DSOLFDFLyQ \ VXV GLIHUHQWHV SHUVSHFWLYDV VH HVWXGLDUiQ ODV EDVHV
PHFiQLFDV TXH ULJHQ HO PRYLPLHQWR VH GHVFULELUiQ ODV WpFQLFDV LQVWUXPHQWDOHV HPSOHDGDV VH
DQDOL]DUiQ GLIHUHQWHV PRYLPLHQWRV KXPDQRV DVt FRPR ORV SULQFLSDOHV FULWHULRV ELRPHFiQLFRV GH
GLVHR \ VHOHFFLyQ GH PDWHULDO \ HTXLSDPLHQWR GHSRUWLYR 3DUDOHODPHQWH DO GHVDUUROOR GH ORV
FRQWHQLGRV WHyULFRV VH SODQLILFDQ XQD VHULH GH FRQWHQLGRV SUiFWLFRV GHVDUUROODGRV D WUDYpV GH WDOOHUHV
\ VHPLQDULRV TXH SHUPLWLUiQ DO DOXPQDGR FRQVROLGDU ORV FRQFHSWRV YLVWRV GHVGH XQD SHUVSHFWLYD
WHyULFD DVt FRPR SHUPLWLUiQ TXH ORV DOXPQRV VH IDPLOLDULFHQ WDQWR FRQ HO PpWRGR GH OD %LRPHFiQLFD
FRPR FRQ VXV KHUUDPLHQWDV

%ULHI 'HVFULSWLRQ

0DWWHU RI %LRPHFKDQLFV RI 6SRUW LV D EDVLF WUDLQLQJ FRPSXOVRU\ FRQVLVWLQJ RI (&76 FUHGLWV VSUHDG
RYHU D VHPHVWHU 6SRUWV %LRPHFKDQLFV FRXOG EH GHILQHG DV DQ HPLQHQWO\ LQWHUGLVFLSOLQDU\ EUDQFK RI
DSSOLHG ELRPHFKDQLFV ZLWK IRXQGDWLRQ RU VWDUWLQJ SRLQW LQ WKH 6FLHQFHV RI 3K\VLFDO $FWLYLW\ DQG
6SRUW ZKRVH REMHFW RI VWXG\ E\ GLIIHUHQW LQVWUXPHQWDO WHFKQLTXHV DQG WRROV DUH IRFXVHV RQ WKH VWXG\
%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

DQG VROXWLRQ RI WKH PDLQ SUREOHPV RI WKH KXPDQ EHLQJ GXULQJ SK\VLFDO SUDFWLFH VSRUWV ,W DOVR
DQDO\]HV WKHLU LQWHUDFWLRQ ZLWK RWKHUV IOXLGV IORRU DQG RU LQDQLPDWH REMHFWV 7KH WKHRUHWLFDO FRQWHQW
RI WKH PDWHULDO DUH DUUDQJHG VR WKDW DORQJ WKH VXEMHFW SUHVHQWV LWV PHWKRG LWV DSSOLFDWLRQ DUHDV DQG
WKHLU GLIIHUHQW SHUVSHFWLYHV ZH ZLOO VWXG\ WKH PHFKDQLFDO EDVLV JRYHUQLQJ WKH PRYHPHQW GHVFULELQJ
WKH LQVWUXPHQWDO WHFKQLTXHV HPSOR\HG ZLOO EH GLVFXVVHG GLIIHUHQW KXPDQ PRYHPHQWV DQG PDMRU
ELRPHFKDQLFDO FULWHULD IRU GHVLJQ DQG VHOHFWLRQ RI PDWHULDO DQG VSRUWV HTXLSPHQW 3DUDOOHO WR WKH
GHYHORSPHQW RI WKH WKHRUHWLFDO LV SODQQLQJ D VHULHV RI SUDFWLFDO FRQWHQW GHYHORSHG WKURXJK
ZRUNVKRSV DQG VHPLQDUV ZKLFK ZLOO HQDEOH VWXGHQWV WR FRQVROLGDWH WKH FRQFHSWV VWXGLHG IURP D
WKHRUHWLFDO SHUVSHFWLYH DQG DOORZ VWXGHQWV WR IDPLOLDUL]H WKHPVHOYHV ZLWK ERWK WKH PHWKRG
%LRPHFKDQLFV DV WKHLU WRROV
5HTXLVLWRV 3UHYLRV

1R VH HVWDEOHFHQ UHTXLVLWRV@

2EMHWLYRV

 $SUHQGHU ODV OH\HV GH OD PHFiQLFD DSOLFiQGRODV DO PRYLPLHQWR GHO FXHUSR \ D ODV HVWUXFWXUDV
TXH OR FRPSRQHQ WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ SURSLHGDGHV ELROyJLFDV GHO DSDUDWR
ORFRPRWRU KXPDQR
 $SUHQGHU ORV IXQGDPHQWRV GHO $QiOLVLV %LRPHFiQLFR
 &RPSUHQGHU ODV GHVWUH]DV EiVLFDV GHVGH OD SHUVSHFWLYD GH OD %LRPHFiQLFD
 9LQFXODU OD PDWHULD FRQ ODV &LHQFLDV GH OD $FWLYLGDG )tVLFD \ GHO 'HSRUWH
 9LQFXODU OD PDWHULD FRQ HO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO
 )DPLOLDUL]DUVH FRQ HO PpWRGR FLHQWtILFR \ FRQRFHU ODV GLIHUHQWHV WHFQRORJtDV TXH VH XWLOL]DQ HQ
HO FDPSR GH OD %LRPHFiQLFD 'HSRUWLYD &RPSHWHQFLDV \ UHVXOWDGRV GH DSUHQGL]DMH

&RPSHWHQFLDV WUDQVYHUVDOHV

&7 &DSDFLGDG GH DQiOLVLV \ VtQWHVLV
&7 &DSDFLGDG GH RUJDQL]DFLyQ \ SODQLILFDFLyQ
&7 &RPXQLFDFLyQ RUDO \ HVFULWD HQ OHQJXD QDWLYD
&7 &RQRFLPLHQWR GH OHQJXD H[WUDQMHUD
&7 &RQRFLPLHQWRV GH LQIRUPiWLFD UHODWLYRV DO iPELWR GH HVWXGLR
&7 &DSDFLGDG GH JHVWLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ
&7 5HVROXFLyQ GH SUREOHPDV
&7 7RPD GH GHFLVLRQHV
&7 7UDEDMR HQ HTXLSR
%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

&7 $SUHQGL]DMH DXWyQRPR
&7 $GDSWDFLyQ D QXHYDV VLWXDFLRQHV
&7 &UHDWLYLGDG
&7 0RWLYDFLyQ SRU OD FDOLGDG

&RPSHWHQFLDV HVSHFtILFDV

&(6 &RQRFHU HQWHQGHU \ VDEHU DGDSWDU OD DFWLYLGDG ItVLFD D OD HVWUXFWXUD IXQFLRQHV \ FRQWURO GH
ORV VLVWHPDV ItVLFRELROyJLFRV GHO FXHUSR KXPDQR
&(6 $SOLFDU ORV SULQFLSLRV DQDWyPLFRV ILVLROyJLFRV \ ELRPHFiQLFRV D ORV GLIHUHQWHV FDPSRV GH OD
DFWLYLGDG ItVLFD \ HO GHSRUWH
&(6 &RQRFHU HQWHQGHU \ VDEHU DGDSWDU OD DFWLYLGDG ItVLFD DO GHVDUUROOR HYROXWLYR GH ORV
SUDFWLFDQWHV GH DFWLYLGDG ItVLFD \ GHSRUWH D QLYHO ItVLFRELROyJLFR
&(6 &RQRFHU \ DSOLFDU HO PpWRGR FLHQWtILFR HQ HO iPELWR GH ODV &LHQFLDV GH OD $FWLYLGDG )tVLFD \
GHO 'HSRUWH
&(6 &RQRFHU \ DSOLFDU ORV SURWRFRORV GH PHGLFLyQ H LQVWUXPHQWDFLyQ PiV FRPXQHV HQ HO iPELWR
GH ODV &LHQFLDV GH OD $FWLYLGDG )tVLFD \ GHO 'HSRUWH
&(6 $SOLFDU ODV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ 7,& DO iPELWR GH ODV &LHQFLDV
GH OD $FWLYLGDG )tVLFD \ GHO 'HSRUWH

5HVXOWDGRV GH DSUHQGL]DMH
5$ 'LVWLQJXLU \ UHODFLRQDU ODV LPSOLFDFLRQHV TXH WLHQH OD HVWUXFWXUD IXQFLRQHV \ FRQWURO GH ORV
VLVWHPDV ItVLFRELROyJLFRV HQ OD UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDG ItVLFD \ GHSRUWH
5$ 'LVHDU DFWLYLGDGHV ItVLFRPRWULFHV HQ ODV FXDOHV VH WHQJD HQ FXHQWD OD HVWUXFWXUD IXQFLRQHV \
FRQWURO GH ORV VLVWHPDV ItVLFRELROyJLFRV GHO FXHUSR KXPDQR
5$ 'LVWLQJXLU \ UHODFLRQDU DFWLYLGDGHV HQ ODV FXDOHV VH DSOLTXHQ ORV SULQFLSLRV DQDWyPLFRV
ILVLROyJLFRV \ ELRPHFiQLFRV HQ ORV GLIHUHQWHV FDPSRV GH OD DFWLYLGDG ItVLFD \ HO GHSRUWH
5$ 'LVHDU DFWLYLGDGHV HQ ODV FXDOHV VH DSOLTXHQ ORV SULQFLSLRV DQDWyPLFRV ILVLROyJLFRV \
ELRPHFiQLFRV HQ ORV GLIHUHQWHV FDPSRV GH OD DFWLYLGDG ItVLFD \ HO GHSRUWH
5$ 'LVWLQJXLU \ VDEHU UHODFLRQDU GHVDUUROOR HYROXWLYR GH ORV SUDFWLFDQWHV GH DFWLYLGDG ItVLFD \ GHSRUWH
D QLYHO ItVLFRELROyJLFR \ ODV DGDSWDFLRQHV HQ OD DFWLYLGDG ItVLFD
5$ 'LVHDU DFWLYLGDGHV ItVLFRPRWULFHV DGDSWDGDV DO GHVDUUROOR HYROXWLYR GH ORV SUDFWLFDQWHV GH
DFWLYLGDG ItVLFD \ GHSRUWH D QLYHO ItVLFRELROyJLFR
5$ &RPSUHQGHU \ GLVWLQJXLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH WLHQH OD LQIRUPDFLyQ FLHQWtILFD \ FRPR
LQWHUSUHWDUOD
5$ ,QWHUSUHWDU \ XWLOL]DU OD OLWHUDWXUD FLHQWtILFD HVSHFLILFD GH OD DFWLYLGDG ItVLFD \ HO GHSRUWH SDUD HO
GHVHPSHR GH VXV DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV \ SURIHVLRQDOHV
5$ 'LVHDU \ XWLOL]DU GLVHRV GH LQYHVWLJDFLyQ HQ OD DFWLYLGDG ItVLFD \ HO GHSRUWH SDUD HO GHVHPSHR
GH VXV DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV \ SURIHVLRQDOHV
5$ &RPSUHQGHU \ GLVWLQJXLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH WLHQH ORV GLVWLQWRV SURWRFRORV GH PHGLGD H
LQVWUXPHQWDO HQ DFWLYLGDG ItVLFD \ HO GHSRUWH
%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

5$ ,QWHUSUHWDU ORV GDWRV REWHQLGRV GH ODV PHGLFLRQHV H LQVWUXPHQWDO HVSHFtILFR GH DFWLYLGDG ItVLFD \
HO GHSRUWH
5$ 'HWHUPLQDU \ XWLOL]DU ORV GLVWLQWRV SURWRFRORV GH PHGLGD H LQVWUXPHQWDO PiV DGHFXDGDV HQ OD
DFWLYLGDG ItVLFD \ HO GHSRUWH SDUD HO GHVHPSHR GH VXV DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV \ SURIHVLRQDOHV
5$ &RPSUHQGHU \ GLVWLQJXLU ODV SRVLELOLGDGHV TXH WLHQH ODV GLVWLQWDV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \
FRPXQLFDFLyQ HQ DFWLYLGDG ItVLFD \ HO GHSRUWH
5$ 8WLOL]DU ODV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ 7,& SDUD HO GHVHPSHR GH VXV
DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV \ SURIHVLRQDOHV
5$ &RPSUHQGHU UD]RQDU \ VLQWHWL]DU FRQWHQLGRV GH GLYHUVRV iPELWRV GH FRQRFLPLHQWR
5$ *HVWLRQDU \ RUJDQL]DU OD LQIRUPDFLyQ DGTXLULGD GXUDQWH HO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH
5$ ([SUHVDUVH FRUUHFWDPHQWH GH IRUPD RUDO \ SRU HVFULWR HQ VX OHQJXD QDWLYD
5$ ([SUHVDUVH FRUUHFWDPHQWH GH IRUPD RUDO \ SRU HVFULWR DO PHQRV HQ XQD OHQJXD H[WUDQMHUD
5$ 2UJDQL]DU \ VDEHU XWLOL]DU OD LQIRUPDFLyQ SURFHGHQWH GH GLIHUHQWHV FRQWH[WRV
5$ $GTXLULU ODV KDELOLGDGHV QHFHVDULDV SDUD OD UHVROXFLyQ GH FRQIOLFWRV
5$ 'HFLGLU GH PDQHUD LQWHJUDO \ FUtWLFD HQWUH GLIHUHQWHV RSFLRQHV
5$ $GTXLULU H LPSOHPHQWDU HVWUDWHJLDV GH FRODERUDFLyQ \ KDELOLGDGHV TXH IDYRUH]FDQ HO WUDEDMR
FRRSHUDWLYR
5$ *HVWLRQDU GH PDQHUD SURDFWLYD VX SURFHVR GH DSUHQGL]DMH
5$ 9DORUDU OD LPSRUWDQFLD GH OD DGHFXDGD UHDOL]DFLyQ GH VX WUDEDMR
5$ 8WLOL]DU DGHFXDGDPHQWH ODV QRUPDV RUWRJUiILFDV \ JUDPDWLFDOHV HQ HO OHQJXDMH RUDO \ HVFULWR
5$ &RODERUDU FRQ RWURV SURIHVLRQDOHV UHFRQRFLHQGR ODV GLIHUHQWHV DSRUWDFLRQHV TXH RWURV iPELWRV
GH FRQRFLPLHQWR UHDOL]DQ DO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO
5$ (PSUHQGHU DFFLRQHV TXH IRPHQWHQ HO LQWHUpV \ OD PRWLYDFLyQ SRU OD LQYHVWLJDFLyQ
%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

0HWRGRORJtD0HWRGRORJtD
+RUDV
+RUDV GH WUDEDMR
SUHVHQFLDO
+RUDV GH WUDEDMR
QR SUHVHQFLDO
([SRVLFLyQ WHyULFD

 KRUDV 

*UXSRV GH GLVFXVLyQ
VHPLQDULRV

(YDOXDFLyQ

7XWRUtD

(VWXGLR SHUVRQDO


 KRUDV 
3UHSDUDFLyQ GH WUDEDMR
\ H[SRVLFLyQ

$QiOLVLV GH DUWtFXORV
FLHQWtILFRV

%~VTXHGDV
ELEOLRJUiILFDV

727$/
7HPDULR3URJUDPD GH OD HQVHDQ]D WHyULFD

8QLGDG 'LGiFWLFD ,QWURGXFFLyQ D OD %LRPHFiQLFD
7HPD ,QWURGXFFLyQ D OD %LRPHFiQLFD
 ,QWURGXFFLyQ \ &RQFHSWR
 %LRPHFiQLFD GHSRUWLYD
 &DPSRV GH DSOLFDFLyQ
 2EMHWLYRV GH OD %LRPHFiQLFD
 'LVFLSOLQDV SUy[LPDV

7HPD +LVWRULD GH OD %LRPHFiQLFD
 ,QWURGXFFLyQ
 +LVWRULD
%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

 /D %LRPHFiQLFD GHSRUWLYD HQ (VSDD

7HPD (O PpWRGR GH OD %LRPHFiQLFD
 ,QWURGXFFLyQ
 (O PpWRGR GH OD %LRPHFiQLFD
 9DULDEOHV ELRPHFiQLFDV

7HPD %DVHV FRQFHSWXDOHV GHO PRYLPLHQWR
 3ULQFLSLRV GH ODV PHGLFLRQHV
 0DJQLWXGHV IXQGDPHQWDOHV \ GHULYDGDV
 6LVWHPDV GH 8QLGDGHV
 0DJQLWXGHV HVFDODUHV \ YHFWRULDOHV
 9HFWRUHV \ 7ULJRQRPHWUtD
 6LVWHPDV GH UHIHUHQFLD

8QLGDG 'LGiFWLFD %DVHV 0HFiQLFDV GHO 0RYLPLHQWR 'HSRUWLYR
7HPD &LQHPiWLFD
 ,QWURGXFFLyQ D OD PHFiQLFD
 $QiOLVLV PHFiQLFR
 &LQHPiWLFD DQiOLVLV GHVFULSWLYR GHO PRYLPLHQWR
 7LSRV GH PRYLPLHQWR
 &LQHPiWLFD OLQHDO GHVSOD]DPLHQWR YHORFLGDG \ DFHOHUDFLyQ 
 &LQHPiWLFD DQJXODU GHVSOD]DPLHQWR YHORFLGDG \ DFHOHUDFLyQ 

7HPD &LQpWLFD
 &RQFHSWRV EiVLFRV
 ,QHUFLD
 )XHU]DDFHOHUDFLyQ
 ,PSXOVR \ FDQWLGDG GH PRYLPLHQWR
 0RPHQWR GH IXHU]D \ SDODQFDV
 $FFLyQ ± 5HDFFLyQ
 3ULQFLSLR GH VXPDFLyQ \ HQFDGHQDPLHQWR
 )XHU]DV GH UR]DPLHQWR

7HPD (VWiWLFD
 &RQFHSWRV EiVLFRV
 &RQGLFLRQHV GH HTXLOLEULR
 (TXLOLEULR YV HVWDELOLGDG
 %DVH GH VXVWHQWDFLyQ SUR\HFFLyQ GHO FGJ DOWXUD iQJXOR FDtGD
 0RGHOR 3pQGXOR ,QYHUWLGR
 9DORUDFLyQ GHO HTXLOLEULR

7HPD 7UDEDMR \ HQHUJtD
 ,QWURGXFFLyQ
%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

 7UDEDMR
 3RWHQFLD
 (QHUJtD
 ( 3RWHQFLDO *UDYLWDWRULD
 ( 3RWHQFLDO (OiVWLFD
 ( &LQpWLFD
 /H\ GH FRQVHUYDFLyQ GH OD HQHUJtD
 3pUGLGD GH HQHUJtD

7HPD )OXLGRV
 ,QWURGXFFLyQ
 &RUULHQWHV UHODWLYDV HQWUH IOXLGRV
 &RPSRUWDPLHQWR GH ORV IOXLGRV
 &DUDFWHUtVWLFDV GH ORV IOXLGRV
 )XHU]DV GHQWUR GH ORV IOXLGRV

8QLGDG 'LGiFWLFD 7pFQLFDV ,QVWUXPHQWDOHV HQ %LRPHFiQLFD
7HPD 0HGLFLyQHUURU
 0HGLFLyQ YV HUURU
 3UREOHPDV DFWXDOHV
 (UURU DEVROXWR
 (UURU UHODWLYR
 3UHFLVLyQ HQ OD PHGLFLyQ
 9DOLGH] \ )LDELOLGDG

7HPD ,QVWUXPHQWRV GH PHGLFLyQ
 9DULDEOHV FXDQWLWDWLYDV YV FXDOLWDWLYDV
 &ODVLILFDFLyQ LQVWUXPHQWRV GH PHGLFLyQ

7HPD 0HGLFLyQ GH WLHPSRV
 )RWRFpOXODV
 &URQyPHWURV
 9LGHRFiPDUDV
 )RWRJUDItD
 3ODWDIRUPDV GH FRQWDFWR

7HPD 0HGLFLyQ GH PRYLPLHQWR
 $FHOHUyPHWURV
 *RQLyPHWURV
 9LGHRILOPDFLyQ \ GLJLWDOL]DFLyQ '
 )RWRJUDItD

8QLGDG 'LGiFWLFD %LRPHFiQLFD GHO 0RYLPLHQWR +XPDQR $QiOLVLV DFWLYLGDGHV 'HSRUWLYDV
7HPD 1DWDFLyQ
%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

 ,QWURGXFFLyQ
 )DVHV \ PRGHORV GH UHQGLPLHQWR
 'HVFULSFLyQ FLQHPiWLFD
 'HVFULSFLyQ FLQpWLFD
 9DORUDFLyQ ELRPHFiQLFD GH OD QDWDFLyQ

7HPD 0DUFKD
 ,QWURGXFFLyQ
 )DVHV \ PRGHORV GH UHQGLPLHQWR
 'HVFULSFLyQ FLQHPiWLFD
 'HVFULSFLyQ FLQpWLFD
 9DORUDFLyQ ELRPHFiQLFD GH OD PDUFKD

7HPD &DUUHUD
 ,QWURGXFFLyQ
 )DVHV \ PRGHORV GH UHQGLPLHQWR
 'HVFULSFLyQ FLQHPiWLFD
 'HVFULSFLyQ FLQpWLFD
 9DORUDFLyQ ELRPHFiQLFD GH OD FDUUHUD

7HPD 6DOWRV
 3ULQFLSLRV ELRPHFiQLFRV
 )DVHV \ PRGHORV GH UHQGLPLHQWR
 'HVFULSFLyQ FLQHPiWLFD
 'HVFULSFLyQ FLQpWLFD
 9DORUDFLyQ ELRPHFiQLFD GH ORV VDOWRV

7HPD /DQ]DPLHQWRV \ JROSHRV
 3ULQFLSLRV ELRPHFiQLFRV
 )DVHV \ PRGHORV GH UHQGLPLHQWR
 'HVFULSFLyQ FLQHPiWLFD
 'HVFULSFLyQ FLQpWLFD
 (VWXGLR GH ORV ODQ]DPLHQWRV

7HPD &LFOLVPR
 3ULQFLSLRV ELRPHFiQLFRV
 )DVHV \ DVSHFWRV GHWHUPLQDQWHV GHO UHQGLPLHQWR
 'HVFULSFLyQ FLQHPiWLFD
 'HVFULSFLyQ FLQpWLFD
9DORUDFLyQ ELRPHFiQLFD GHO FLFOLVWD \ DMXVWH HUJRQyPLFR GH OD ELFLFOHWD

3URJUDPD GH OD HQVHDQ]D SUiFWLFD

3UiFWLFD 0HGLFLyQ GH WLHPSRV PHGLDQWH IRWRFpOXODV
%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

3UiFWLFD $QiOLVLV \ PDQHMR GHO VRIWZDUH NLQRYHD ,QWURGXFFLyQ FiOFXORV PDWHPiWLFRV
3UiFWLFD $QiOLVLV IRWRJUDPpWULFR ' YDORUDFLyQ GH OD WpFQLFD GH FDUUHUD
3UiFWLFD 9DORUDFLyQ GLQiPLFD \ HVWiWLFD GHO FRQWURO SRVWXUDO
3UiFWLFD 9DORUDFLyQ GH OD IXHU]D H[SORVLYD GHO PLHPEUR LQIHULRU PHGLDQWH WHVW GH VDOWR
3UiFWLFD 9DORUDFLyQ GH ODV IXHU]DV GH UHDFFLyQ GHO VXHOR GXUDQWH HO DSR\R GH FDUUHUD
5HODFLyQ FRQ RWUDV DVLJQDWXUDV GHO SODQ GH HVWXGLRV

/D DVLJQDWXUD GH %LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH GH IRUPD FRPSOHPHQWDULD VH UHODFLRQD FRQ HO UHVWR GH
DVLJQDWXUDV GH OD WLWXODFLyQ \D TXH FXDOTXLHU iUHD GH FRQRFLPLHQWR \ VX GHVDUUROOR HQ HO iPELWR GH OD
DFWLYLGDG ItVLFD \ GHSRUWLYD DSRUWD WDPELpQ ORV HOHPHQWRV FRQFHSWXDOHV EiVLFRV SDUD FRQWH[WXDOL]DU
ODV DVLJQDWXUDV LQWHJUDGDV HQ HO PyGXOR GH ³&LHQFLDV %iVLFDV´ $GHPiV %LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH VH
UHODFLRQD FRQ ODV DVLJQDWXUDV SHUWHQHFLHQWHV DO PyGXOR GH )XQGDPHQWRV GH ORV 'HSRUWHV ,QGLYLGXDOHV
\ &ROHFWLYRV , DVt FRPR OD DVLJQDWXUD GH GHSRUWHV DFXiWLFRV \ GH LQYLHUQR )LVLRORJtD GH OD $FWLYLGDG
)tVLFD \ %DVHV GHO (QWUHQDPLHQWR SXHVWR TXH LQWHQWD VHQWDU ODV EDVHV ELRPHFiQLFDV GH ODV GLVWLQWDV
WpFQLFDV GHSRUWLYDV $VLPLVPR %LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH WLHQH JUDQ YLQFXODFLyQ FRQ OD DVLJQDWXUD GH
$SUHQGL]DMH 'HVDUUROOR \ &RQWURO 0RWRU HQ WDQWR \ FXDQWR FRQVWLWX\H OD KHUUDPLHQWD SDUD HO HVWXGLR
GH ORV SURFHVRV GH DSUHQGL]DMH \ FRQWURO GHO VHU KXPDQR 6LVWHPD GH HYDOXDFLyQ&RQYRFDWRULD GH )HEUHUR-XQLR6HSWLHPEUH

3DUWH WHyULFD
 GHO WRWDO GH OD QRWD 5HTXLVLWRV $OXPQRV TXH VXSHUHQ HO GH DVLVWHQFLD D
FODVH (Q HVWH FDVR OD SDUWH WHyULFD GH OD DVLJQDWXUD VHUi HYDOXDGD HQ GRV SDUFLDOHV HOLPLQDWRULRV
TXH GHEHQ VHU VXSHUDGRV GH IRUPD LQGHSHQGLHQWH (O YDORU GH FDGD XQD GH ODV SUXHEDV VHUi SULPHU
SDUFLDO  \ VHJXQGR SDUFLDO  (O DOXPQR TXH QR VXSHUH HO SRUFHQWDMH GH DVLVWHQFLD GHEHUi
UHDOL]DU XQ H[DPHQ ILQDO FRQ WRGR HO FRQWHQLGR GH OD DVLJQDWXUD (O H[DPHQ FRQVLVWLUi HQ SUHJXQWDV
WLSR WHVW R GH YHUGDGHUR R IDOVR \ SUHJXQWDV GH UHVSXHVWD FRUWD

3DUWH SUiFWLFD
 GHO WRWDO GH OD QRWD 5HTXLVLWRV $VLVWHQFLD DO GHO WRWDO GH ODV SUiFWLFDV (O
 GH OD FDOLILFDFLyQ VH REWHQGUi GH OD YDORUDFLyQ GH ORV WDOOHUHV SUiFWLFRV \ GH OD GLQiPLFD GH WUDEDMR
GHVDUUROODGD HQ ORV VHPLQDULRV \ WDOOHUHV (O H[DPHQ FRQVLVWLUi HQ SUHJXQWDV GH UHVSXHVWD FRUWD

7UDEDMR JUXSDO
 GHO WRWDO GH OD QRWD (O UHVWDQWH VH HVWDEOHFHUi D SDUWLU GH OD HODERUDFLyQ
GH XQ WUDEDMR JUXSDO HODERUDGR D SDUWLU GH ORV GDWRV UHFRJLGRV HQ FODVH GXUDQWH ODV SUiFWLFDV
3DUD DSUREDU OD DVLJQDWXUD GHEHUi REWHQHUVH DO PHQRV OD PLWDG GH OD SXQWXDFLyQ GH FDGD XQR GH ORV
LQVWUXPHQWRV GH HYDOXDFLyQ

%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

(O DOXPQR VXSHUDUi OD DVLJQDWXUD FXDQGR OD PHGLD SRQGHUDGD VHD LJXDO R VXSHULRU D SXQWRV \ VH
KD\DQ VXSHUDGR WRGDV ODV SDUWHV TXH FRPSRQHQ HO VLVWHPD GH HYDOXDFLyQ FX\D SRQGHUDFLyQ JOREDO
VHD LJXDO R VXSHULRU DO 
6L HO DOXPQR WLHQH PHQRV GH XQ HQ DOJXQD GH ODV SDUWHV FX\D SRQGHUDFLyQ VHD LJXDO R VXSHULRU DO
 OD DVLJQDWXUD HVWDUi VXVSHQVD \ GHEHUi UHFXSHUDU HVDV SDUWHV HQ OD VLJXLHQWH FRQYRFDWRULD
GHQWUR GHO PLVPR FXUVR DFDGpPLFR /DV SDUWHV VXSHUDGDV HQ FRQYRFDWRULDV RILFLDOHV
)HEUHUR-XQLR VH JXDUGDUiQ SDUD ODV VXFHVLYDV FRQYRFDWRULDV TXH VH FHOHEUHQ HQ HO PLVPR FXUVR
DFDGpPLFR
(Q FDVR GH TXH QR VH VXSHUH OD DVLJQDWXUD HQ OD &RQYRFDWRULD GH 6HSWLHPEUH QR FRQWDUiQ ODV SDUWHV
DSUREDGDV SDUD VXFHVLYRV FXUVRV DFDGpPLFRV
(O
VLVWHPD GH FDOLILFDFLRQHV
5' GH GH VHSWLHPEUH VHUi HO VLJXLHQWH
 6XVSHQVR 66
 $SUREDGR $3
 1RWDEOH 17
 6REUHVDOLHQWH 6%
/D PHQFLyQ GH ³PDWUtFXOD GH KRQRU´ SRGUi VHU RWRUJDGD D DOXPQRV TXH KD\DQ REWHQLGR XQD
FDOLILFDFLyQ LJXDO R VXSHULRU D 6X Q~PHUR QR SRGUi H[FHGHU GHO GH ORV DOXPQRV PDWULFXODGRV
HQ XQD PDWHULD HQ HO FRUUHVSRQGLHQWH FXUVR DFDGpPLFR VDOYR TXH HO Q~PHUR GH DOXPQRV
PDWULFXODGRV VHD LQIHULRU D HQ FX\R FDVR VH SRGUi FRQFHGHU XQD VROD PDWUtFXOD GH KRQRU

%LEOLRJUDItD \ IXHQWHV GH UHIHUHQFLD

%LEOLRJUDItD EiVLFD


3pUH] 3 \ /ODQD 6 (G 
%LRPHFiQLFD %iVLFD DSOLFDGD D OD $FWLYLGDG )tVLFD \ HO
'HSRUWH
%DGDORQD 3DLGRWULER 8QLGDGHV GLGiFWLFDV , \ ,,

%OD]HYLFK $ (G 
%LRPHFiQLFD 'HSRUWLYD 0DQXDO SDUD OD PHMRUD GHO UHQGLPLHQWR
KXPDQR
%DGDORQD 3DLGRWULER 8QLGDGHV GLGiFWLFDV , \ ,,

,]TXLHUGR 0 
%LRPHFiQLFD \ %DVHV 1HXURPXVFXODUHV GH OD $FWLYLGDG )tVLFD \ HO
'HSRUWH
0DGULG (GLWRULDO 0pGLFD 3DQDPHULFDQD 8QLGDGHV GLGiFWLFDV , ,, ,,, \ ,9

+RQJ < \ %DUWOOHW 5 (GV 
5RXWOHGJH +DQGERRN RI %LRPHFKDQLFV DQG +XPDQ
0RYHPHQW 6FLHQFH
/RQGUHV 5RXWOHGJH 8QLGDGHV GLGiFWLFDV , ,,


*XWLpUUH] 0 (G  %LRPHFiQLFD GHSRUWLYD EDVHV SDUD HO DQiOLVLV 0DGULG 6tQWHVLV
8QLGDGHV GLGiFWLFDV , ,, \ ,,,

5REHUWVRQ * &DOGZHOO * +DPLOO - .DPHQ * :KLWWOHVH\ 6 
5HVHDUFK
0HWKRGV LQ %LRPHFKDQLFV
( +XPDQ .LQHWLFV 8QLGDGHV GLGiFWLFDV , \ ,,

%LEOLRJUDItD FRPSOHPHQWDULD

%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX


$JXDGR ; 
(ILFDFLD \ HILFLHQFLD GHSRUWLYD DQiOLVLV GHO PRYLPLHQWR KXPDQR
,QGH

$JXDGR ; ,]TXLHUGR 0 \ *RQ]iOH] -/ 
%LRPHFiQLFD IXHUD \ GHQWUR GHO ODERUDWRULR
8QLYHUVLGDG GH /HyQ

%DUWOHWW 5 
,QWURGXFWLRQ WR 6SRUWV %LRPHFKDQLFV $QDO\]LQJ KXPDQ PRYHPHQW SDWWHUQV

/RQGUHV 5RXWOHGHJH

7LSOHU 3$ 
)tVLFD SDUD OD FLHQFLD \ OD WHFQRORJtD  (G 9RO ,
 5HYHUWp

6iQFKH] - 3UDW - +R\RV -9 9LRVFD ( 6ROHU & &RPLQ 0 HW DO 
%LRPHFiQLFD
GH OD PDUFKD KXPDQD QRUPDO \ SDWROyJLFD
9DOHQFLD ,%9

0LUDOOHV 5& \ 3XLJ 0 
%LRPHFiQLFD FOtQLFD GHO DSDUDWR ORFRPRWRU
(G 0DVVRQ

'XIRXU 0 \ 3LOOX 0 
%LRPHFiQLFD )XQFLRQDO
(G 0DVVRQ

9LODGRW $ 
/HFFLRQHV EiVLFDV GH ELRPHFiQLFD GHO DSDUDWR ORFRPRWRU
(GLWRULDO
6SULQJHU

$GULDQ 0- \ &RRSHU -0 
%LRPHFKDQLFV RI +XPDQ 0RYHPHQW
:LVFRQVLQ
%HQFKPDUN

+D\ -* 
7KH ELRPHFKDQLFV RI VSRUWV WHFKQLTXHV
(G 3UHQWLFH +DOO

+DPLOO - \ .QXW]HQ .0 
%LRPHFKDQLFDO %DVLV RI +XPDQ 0RYHPHQW
(G
:LOOLDPV

:HE UHODFLRQDGDV


3iJLQD GH OD ,QWHUQDWLRQDO 6RFLHW\ RI %LRPHFKDQLFV LQ 6SRUWV
KWWSZZZLVEVRUJ


3iJLQD GHO JUXSR GH LQYHVWLJDFLyQ HQ FDO]DGR GHSRUWLYR \ GH OD UHYLVWD )RWZHDU 6FLHQFH
KWWSZZZIRRWZHDUELRPHFKDQLFVRUJ


3iJLQD GH OD (XURSHDQ 6RFLHW\ RI %LRPHFKDQLFV
KWWSZZZHVELRPHFKRUJ


3iJLQD GH OD 6RFLHGDG ,EpULFD GH %LRPHFiQLFD \ %LRPDWHULDOHV
KWWSZZZSUHYHQFLRQLQWHJUDOFRPVLEE


3iJLQD ZHE GH OD )DFXOWDG GH &LHQFLDV GH OD $FWLYLGDG )tVLFD \ GHO 'HSRUWH GH OD 8&$0
KWWSZZZXFDPHGXHVWXGLRVJUDGRVFDIG


3iJLQD ZHE GH OD 5HYLVWD GHO 'HSDUWDPHQWR GH &LHQFLDV GH OD $FWLYLGDG )tVLFD \ GHO 'HSRUWH
FRQ DUWtFXORV GH WRGR WLSR UHODFLRQDGRV FRQ OD LQLFLDFLyQ GHSRUWLYD
KWWSFFGXFDPHGX


3iJLQD ZHE GHO ,QVWLWXWR GH %LRPHFiQLFD GH 9DOHQFLD
KWWSZZZLEYRUJ

%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

5HFRPHQGDFLRQHV SDUD HO HVWXGLR

3DUD DERUGDU OD DVLJQDWXUD GH %LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH HV QHFHVDULR WHQHU FRQRFLPLHQWRV EiVLFRV
GH )tVLFD SXHVWR TXH HQ OD DVLJQDWXUD VH WUDWDUiQ ORV FRQFHSWRV EiVLFRV QHFHVDULRV SDUD HPSH]DU D
HVWXGLDU HO PRYLPLHQWR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD FLQHPiWLFR H LJXDOPHQWH VH LQWURGXFH HO DQiOLVLV GH
ODV FDXVDV GHO PRYLPLHQWR
(O HVWXGLR GH OD %LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH VH DIURQWDUi SULQFLSDOPHQWH GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD
SUiFWLFR GH PRGR TXH OD FRPSUHQVLyQ GH ODV DSOLFDFLRQHV SUiFWLFDV GH ORV WHPDV WHyULFRV
GHVDUUROODGRV HQ FODVH HV GH VXPD LPSRUWDQFLD
0DWHULDO GLGiFWLFR

/DV FODVHV WHyULFDV VH GHVDUUROODUiQ HQ XQ DXOD TXH GHEH HVWDU HTXLSDGD FRQ HO PDWHULDO LQIRUPiWLFR
DGHFXDGR VRIWZDUH \ KDUGZDUH HTXLSR GH VRQLGR FRQHFWDGR DO RUGHQDGRU RUGHQDGRU TXH WHQJD
LQVWDODGR OD VXLWH RILPiWLFD 0LFURVRIW 2IILFH XQ SUR\HFWRU \ FRQH[LyQ D LQWHUQHW
/RV PDWHULDOHV GLGiFWLFRV TXH VH YDQ D XWLOL]DU HQ HVWD DVLJQDWXUD SDUD IDFLOLWDU OD DGTXLVLFLyQ GH ODV
FRPSHWHQFLDV VRQ
 3UHVHQWDFLRQHV 3RZHU3RLQW TXH HO SURIHVRU XWLOL]D GH JXtD QR FRPR DSXQWHV GH OD DVLJQDWXUD 
(O DOXPQR GHEHUi HODERUDU VXV SURSLRV DSXQWHV XWLOL]DQGR WRGRV ORV PDWHULDOHV GLGiFWLFRV TXH
DTXt VH GHVFULEHQ
 $UWtFXORV FLHQWtILFRV TXH VH YDQ D FRPSDUWLU D WUDYpV GHO &DPSXV 9LUWXDO \ TXH HVWDUiQ
UHODFLRQDGRV FRQ FDGD XQLGDG GLGiFWLFD FRQFUHWD
 'RFXPHQWRV GH DSR\R TXH WDPELpQ VH YDQ D FRPSDUWLU D WUDYpV GHO &DPSXV 9LUWXDO R ELHQ VH
SHGLUi D ORV DOXPQRV TXH ORV EXVTXHQ D WUDYpV GH WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ
7DPELpQ HVWDUiQ UHODFLRQDGRV FRQ FDGD XQLGDG GLGiFWLFD
3DUD ORV VHPLQDULRV SUiFWLFRV VH UHTXLHUH XQ VLVWHPD GH DQiOLVLV \ UHJLVWUR FLQHPiWLFR HQ ' PRGHOR
9,&21 8QD SODWDIRUPD GLQDPRPpWULFD .LVWOHU 8Q VLVWHPD GH FpOXODV IRWRHOpFWULFDV LQDOiPEULFDV
0LFURJDWH 'RV PDQWDV GH FRQWDFWR \ VRIWZDUH FRQWURODGRU GH ODV PLVPDV 6HQVRUHV LQHUFLDOHV /306
2UGHQDGRU SDUD HO FRQWURO GH FDGD XQR GH ORV VLVWHPDV PHQFLRQDGRV
&DOFXODGRUD FLHQWtILFD PDWHULDO EiVLFR SDUD OD WRPD GH PHGLGDV DQJXODUHV \ OLQHDOHV 6H DFRQVHMD
OD XWLOL]DFLyQ SRU SDUWH GHO DOXPQR GH XQ OiSL] GH PHPRULD \ 3& SDUD OD UHFRSLODFLyQ GH OD
LQIRUPDFLyQ TXH SXHGD VXUJLU GXUDQWH ODV FODVHV WHyULFDV \ SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ORV WUDEDMRV
SUiFWLFRV
7XWRUtDV

%UHYH GHVFULSFLyQ

7XWRUtD DFDGpPLFD
(Q OD WXWRUtD DFDGpPLFD VH YD D WUDEDMDU HO 'HFUHWR Qž GH GH RFWXEUH SRU HO TXH VH
HVWDEOHFH \ UHJXOD OD UHVSXHVWD HGXFDWLYD D OD GLYHUVLGDG GHO DOXPQDGR HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD
%LRPHFiQLFD GHO 'HSRUWH


$OEHUWR (QFDUQDFLyQ 0DUWtQH] 7OI   
DHQFDUQDFLRQ#XFDPHGX

GH OD 5HJLyQ GH 0XUFLD /D DVLVWHQFLD D ODV WXWRUtDV DFDGpPLFDV HV IXQGDPHQWDO SDUD FRQRFHU HO
IXQFLRQDPLHQWR \ HO XVR GH WRGRV ORV PDWHULDOHV GLGiFWLFRV \ GH OD QRUPDWLYD GH HVWD DVLJQDWXUD &RQ
HOODV VH SUHWHQGH RULHQWDU \ DVHVRUDU DO HVWXGLDQWH HQ HO SURFHVR GH HQVHDQ]DDSUHQGL]DMH \
FRQWULEXLU D OD FRQVROLGDFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV KDELOLGDGHV GHVWUH]DV FDSDFLGDGHV \ DFWLWXGHV
YLQFXODGDV FRQ FRPSHWHQFLDV WUDQVYHUVDOHV R JHQHUDOHV FRPR WUDEDMR HQ HTXLSR FRPXQLFDFLyQ RUDO
\ HVFULWD YDORUHV \ GHRQWRORJtD SURIHVLRQDO \ DSUHQGL]DMH DXWyQRPR GHO HVWXGLDQWH
7XWRUtD SHUVRQDO

/D 8QLYHUVLGDG DGHPiV GLVSRQH GH XQ &XHUSR (VSHFLDO GH 7XWRUHV TXH UHDOL]D WXWRUtD SHUVRQDO FRQ
ORV HVWXGLDQWHV PDWULFXODGRV HQ HO JUDGR (O WXWRUD SHUVRQDO DFRPSDD D ORV HVWXGLDQWHV GXUDQWH
WRGD OD HWDSD XQLYHUVLWDULD 6H SXHGH FRQVXOWDU HO VLJXLHQWH HQODFH

KWWSZZZXFDPHGXVHUYLFLRVWXWRULDVSUHJXQWDVIUHFXHQWHVTXHHVWXWRULD

Documentos PDF asociados:

Biomecánica del Deporte 2017-2018 - ucam.edu
Murcia, mayo de 2017 - repositorio.ucam.edu
ESCALA CLÃ NICA MÃ DICA - MAIO 2018
2017-2018] i
2017-2018 - s3.amazonaws.com
Nfl 2017-2018 schedule in a spreadsheet
2017 - 2018 Colores Del Uniforme Escolar
2017 - 2018 INDIANA CAZA Y CAPTURA - in.gov
2017-2018 Textbooks In Use - Passaic Schools
2017/2018 Medicina Materno-fetal - uab.cat
Curso 2017 - 2018 Medicina UCM Segundo
ROTATIONS 2017-2018 TEXTBOOKS LIST
CALENDARIO REPASE 2017-2018 REGISTRO DE LA 1A - sev.gob.mx
2018 - Summer - Quotes MAGNATRACS (FALL 2017)
LIBROS DE TEXTO: CURSO 2017-2018 2º PRIMARI A
LISTA DE LIBROS 1er AÑO AÑO ESCOLAR 2017-2018 ASIGNATURA ...
LIBROS DE TEXTO 2017/2018 - laalmunia.salesianos.edu
Respuestas Del Libro Historia 5 Grado 2017 2018
AHSS 2017-2018 Annual Report - millersville.edu
Teacher's Guide to Q?rius 2017-2018 - naturalhistory.si.edu
CONVOCATORIA PARA LAS RESIDENCIAS MEDICAS 2017-2018
[PDF] Bases Biomecánicas Del Sistema Musculoesquelético ...
LIBROS DE TEXTO 2017 - 2018 EDUCACIÓN PRIMARIA PRIMERO ...
Guia docente 2017-2018 Logopedia Biolog a.docx)
Libros de texto curso 2017-2018 - Gobierno de Canarias
Convenio Colectivo Estatal de Artes Gráficas 2017-2018
LIBROS/RECURSOS PARA PRIMARIA CICLO ESCOLAR 2017-2018
Grau en Podologia 10327 Histologia humana CURS 2017-2018
2017-2018 Texas Education Data Standards (TEDS) Public ...
0 Km 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ...
Guía del Curso 2017-2018 GRADO EN MATEMÁTICAS Tercer curso ...
revista fisio n 0-art.7 - ucam.edu
Mariana Ferrandini Price - ucam.edu
Murcia, Junio 2015 - ucam.edu
65 3 30 Obl Estética y Ficción en ... - ucam.edu
Guía Docente 2014/2015 - ucam.edu
PSICOLOGÍA CRIMINAL COMO CIENCIA - repositorio.ucam.edu
Zoología - Bio-Nica.info
¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA? - Bio-Nica.info
NOVEDADES 2016 NOVEDADES 2017 NOVEDADES 2018 DELHOSPITAL ...